Архив обяви община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА НЕСЕБЪР уведомява, че е изготвен проект за изменение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:


„Чл.54 (1) Лицата, ползващи домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 40 % от личния доход на лицето, но не повече от реалната издръжка на едно лице.
(2) Реалната издръжка включва разходите за храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната в рамките на населеното място, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.
(3) Дължимата сума се удържа от личните доходи на лицето.
(4)Разликата, която се получава, когато таксата надвишава определените 40% от личния доход на лицето, както и транспортните разходи от гр.Несебър до съответното населено място са за сметка на общинския бюджет, като се покриват от нетните приходи от продажба на услуги, стоки и продукция.
(5) Стойността на консумираната храна се изчислява ежедневно на база калкулационни ведомости и требвателни листове.
(6) Таксата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало социални услуги.
(7) Не се събира такса от лицата ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, които нямат лични доходи и спестявания.
(8) В случаите, когато лицата по ал.1 нямат лични доходи или те не достигат да заплати дължимата такса, но има спестявания, вземания, дялови участия и ценни книжа разликата ежемесечно се погасява от тях.”


На основание чл. 77 от АПК във връзка с чл. 26 ал.2 от ЗНА всички заинтересовани страни могат да внесат своите предложения и становища по проекта в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение .


18.04.2011г.
.
Публикувано 04 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews