Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на общинска спортна база и обслужващи обекти в ПИ 61056.65.17, местност „Чатал тепе”, землище на с. Равда, Община Несебър” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица, че с РЕШЕНИЕ N БС-40-ПР/31.05.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на общинска спортна база и обслужващи обекти в ПИ 61056.65.17, местност „Чатал тепе”, землище на с. Равда, Община Несебър” е преценено да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/, тъй като няма вероятност същото да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на общинска спортна база и обслужващи обекти в ПИ 61056.65.17, местност „Чатал тепе”, землище на с. Равда, община Несебър. Не се очаква съществена промяна от сега съществуващата по отношение на атмосферния въздух, относно степента му на замърсеност. Анализът на изградената инфраструктура в този и прилежащите му райони показва, че обектът няма да бъде значим източник на емисии на замърсители в атмосферния въздух на района, поради което въздействието може да бъде оценено като незначително. Инвестиционното предложение не попада в защитени зони и защитени територии. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

С текста на Решението могат да се запознаят всички желаещи в срок до 14 дни в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс” 10, ет.6, ст.68 – отдел „Капитално строителство и проектиране”, тел. 0554 29364, 0554 29399.


.
Публикувано 14 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews