Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N773 Гр.Несебър, 08.06.2011г
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба ¹ 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решения N1358, 1359,1360 от Протокол ¹37/31.05.2011г. на Общински съвет – Несебър със Заповеди на кмета на Община Несебър N700/01.06.2011г., N701/01.06.2011г. и N702/01.06.2011г. са обявени публично оповестени конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за извършване на атракционна дейност. При изготвяне на заповедите в т.7.1 е допусната техническа грешка при изписване на датата за провеждане на конкурса „17.06.2011г.”. Тъй като обявените конкурси са неприсъствени т.е. лицата, които участват в конкурсите не присъстват лично, а се оценяват подадените писмени предложения в запечатан плик, то поправката на тази явна фактическа грешка относно датата за провеждане на конкурсите не би могло по никакъв начин да създаде неблагоприятни последици за желаещите да участват в тях. Предвид горното и на основание чл.62,ал.1 от АПК

З А П О В Я Д В А М :

1. Точка 7.1./седем точка едно/ в Заповед N700/01.06.2011г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 2000кв.м. / две хиляди квадратни метра/, представляващи част от имот – публична общинска собственост УПИ III-общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, АОС N1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, за извършване на атракционна дейност, да се чете както следва: „7.1. Първа дата за провеждане – 20.06.2011г. от 10.30ч. в сградата на Общината.”.
2. Точка 7.1./седем точка едно/ в Заповед N701/01.06.2011г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, УПИ II-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АПОС N891/29.11.2000г. за извършване на атракционна дейност, съгласно приложената схема, да се чете както следва: „7.1. Първа дата за провеждане – 20.06.2011г. от 10.00ч. в сградата на Общината.”.
3. Точка 7.1./седем точка едно/ в Заповед N702/01.06.2011г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, УПИ I-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АПОС N890/29.11.2000г. за извършване на атракционна дейност – „Цирк”, да се чете както следва: „7.1. Първа дата за провеждане – 20.06.2011г. от 10.15ч. в сградата на Общината.”.
4. Останалите условия в горепосочените Заповеди остават непроменени.
5. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица като се публикува в Интернет страницата на Община Несебър и се приложи към конкурсната документация на обявените конкурси.КМЕТ НА ОБЩИНАТА:
/Н.Димитров/
.
Публикувано 09 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews