Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N700
Гр.Несебър, 01.06.2011 г.


На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба N 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение N1360 от Протокол N37/31.05.2011г. на Общински съвет – Несебър


З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 2000кв.м. / две хиляди квадратни метра/, представляващи част от имот – публична общинска собственост УПИ III-общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, АОС N1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, за извършване на атракционна дейност, за срок от 2 /два/ месеца , считано от 01.07.2011г. до 31.08.2011г., при следните условия:
1. До участие се допускат физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
2. Начална месечна наемна цена - 6500.00лв. / шест хиляди и петстотин лева/ без ДДС.
3. Депозит за участие - 650лв. / шестотин и петдесет лева/, представляващи 10% от началната месечна наемна цена.
4. Специфични условия на конкурса:
- Наеманият имот да се използва единствено за атракционна дейност.
- Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;
- Участниците да представят документи / за собственост, наем или др./ удостоверяващи притежаването на подходящи съоръжения за извършването на горепосочената дейност;
5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа от гише 1 в Офис 2 за административно обслужване при Община Несебър.
5.1. 16.06.2011г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
5.2. 22.06.2011г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000.
6.Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише 1 в Офис 2 за административно обслужване при Община Несебър
6.1. 17.06.2011г. – за първата дата за провеждане на конкурса;

6.2. 23.06.2011г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
7.Дата, час и място за провеждане на конкурса:
7.1. Първа дата за провеждане – 17.06.2011г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане – 24.06.2011г. от 10.30ч. в сградата на Общината.КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /Н.Димитров/


.
Публикувано 01 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews