Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д N702
Гр.Несебър, 01.06.2011г.


На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба N 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение N1358 от Протокол N37/31.05.2011г. на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, УПИ I-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АПОС N890/29.11.2000г. за извършване на атракционна дейност – „Цирк” за срок от 2,5 месеца/ два месеца и половина/ за сезон 2011г., при следните условия:
1. До участие се допускат физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
2. Начална конкурсна наемна цена за целия наемен период в размер на 6250лв. /шест хиляди двадесет и пет лева/ без ДДС.
3. Депозит за участие – 625лв./ шестотин двадесет и пет лева/, представляващи 10% от началната конкурсна наемна цена.
4. Специфични условия на конкурса:
- Наеманият имот да се използва единствено за атракционна дейност-„Цирк”.
- Атракционната дейност да се извършва с технически изправни съоръжения;
- Участниците да представят документи / за собственост, наем или др./ удостоверяващи притежаването на подходящи съоръжения за извършването на горепосочената дейност;
5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 16.00 часа от гише 1 в Офис 2 за административно обслужване при Община Несебър.
5.1. 16.06.2011г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
5.2. 22.06.2011г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000.
6.Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише 1 в Офис 2 за административно обслужване при Община Несебър
6.1. 17.06.2011г. – за първата дата за провеждане на конкурса;
6.2. 23.06.2011г. – за втора дата за провеждане на конкурса.
7.Дата, час и място за провеждане на конкурса:
7.1. Първа дата за провеждане – 17.06.2011г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане – 24.06.2011г. от 10.15ч. в сградата на Общината.



КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /Н.Димитров/







































.
Публикувано 01 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews