Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N 588 Гр.Несебър, 16.05.2011г.
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 във връзка с чл.36, ал.1 от Наредба N5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение N1316 от Протокол N36/11.04.2011 на Общински съвет -Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, представляващ земеделски имот с кадастрален N11538.1.90,по кадастралната карта на гр.Свети Влас, на площ от 555кв.м. /петстотин петдесет и пет кв.м./, с трайно ползване – дере, АчОС 2698/31.08.2007г.

При следните условия:
1. До участие се допускат физически и юридически лица.
2. Начална тръжна цена в размер на 27 145.05лв. /двадесет и седем хиляди сто четиридесет и пет лева и пет стотинки/ без ДДС.
3. Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от определената начална тръжна цена - в размер на 2714.51лв. /две хиляди седемстотин и четиринадесет лева и петдесет и една стотинки/.
4. Стъпка за наддаване - 280.00лв. /двеста и осемдесет лева.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на:
5.1. 06.06.2011г. – за първата дата за провеждане на търга;
5.2. 15.06.2011г. – за втора дата за провеждане на търга.
Тръжната документация се получава от гише 1 в Офис 2 за административно обслужване при Община Несебър, срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уникредит Булбанк” АД – Слънчев бряг: BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000.
6. Срок за подаване на документи за участие в търга:
6.1. До 07.06.2011г. – за първа дата за провеждане на търга;
6.2. до 16.06.2011г. - за втора дата за провеждане на търга.
Документите се подават на гише 1 в Офис 2 за административно обслужване при Община Несебър до 16.00ч.
7. Дата, час и място за провеждане на търга:
7.1. Първа дата за провеждане – 08.06.2011г. от 10.45ч. в сградата на Общината.
7.2. Втора дата за провеждане – 17.06.2011г. от 10.45ч. в сградата на Община Несебър.


КМЕТ на Община Несебър: Н.Димитров
.
Публикувано 17 May 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews