Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N587 гр.Несебър, 16.05.2011г.
На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба N5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение N1256 от Протокол N35/01.03.2011г. и Решение N1308 от Протокол N36/11.04.2011г. на ОС – Несебър,
З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект ТЦ «Базар 2004» на площ от 140 кв. м., представляващи част от общинска сграда – частна общинска собственост с идентификатор 51500.501.328.2, АОС N1941/29.04.2004г., находяща се на ул.”Митрополитска”N15, УПИ I, кв.6 по плана на гр.Несебър – стара част, както следва:
1. Начална конкурсна годишна наемна цена 6000 /шест хиляди/ лв. с ДДС
2. СРОК за отдаване под наем – 5 / пет/ години
3. Специфично условие за провеждането на конкурса:
• обекта да се използва единствено за продажба на сувенири и промишлени стоки;
• Наемателят се задължава да направи инвестиции в размер на 25 000 лв. в срок до 31.06.2012г. за реконструкция и модернизация на отдавания имот по проект съгласуван и одобрен от община Несебър.

4. Критериите за оценяване са:
- Предложена оферта, относно експлоатацията на имота и извършване на инвестиции с цел подобряване състоянието на обекта, опазване и възстановяване на околната среда около обекта предмет на конкурса - К1/ от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5точки;
- Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3

5. Депозита за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна годишна наемна цена.”

Депозита да се внесе по сметка на Община Несебър в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: BIC UNCRBGSF, IBAN: BG79UNCR7630 3300 000413


6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 06.06.2010г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 15.06.2010г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува от гише ¹1 в Офис ¹2 за административно обслужване при Община Несебър.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000.

7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 07.06.2010г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 16.06.2010г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише 1 в Офис 2 за административно обслужване при Община Несебър.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

8.1. първа дата за провеждане – 08.06.2010г. от 10.00 ч. в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” 10.
8.2. втора дата за провеждане – 17.06.2010г. от 10.00 ч. в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” 10, ако в посочения срок по т.7.1 – 07.06.2010г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /Н.Димитров/.
Публикувано 17 May 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews