Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД N589 гр.Несебър, 16.05.2011г.
На основание на чл.44,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.69, ал.1 от Наредба N5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение N1322 от Протокол N 36/11.04.2011г. на Общински съвет Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост за отглеждане на животни, при следните условия:
1.Начална конкурсна годишна наемна цена:
- За Имот 73571.49.82 на площ 3071кв.м в землището на с.Тънково, м.”Камарата”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя , АОС 4435/07.03.2011г. - в размер на 100лв. без ДДС;
- За Имот 73571.49.90 на площ 3004кв.м в землището на с.Тънково, м.”Дядо Ивановата чешма”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, АОС 4436/07.03.2011г.- в размер на 100лв. без ДДС;
- За Имот 73571.41.110 на площ 10657кв.м в землището на с.Тънково, м.”Саръямач”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя , АОС 4438/07.03.2011г. - в размер на 360лв. без ДДС;
- За Имот 73571.49.211 на площ 6558кв.м в землището на с.Тънково, м.”Камарата”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя , АОС 4437/07.03.2011г.- в размер на 220лв. без ДДС;
- За Имот 73571.49.78 на площ 1084 кв.м в землището на с.Тънково, м.”Камарата”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя , АОС 4431/07.03.2011г. - в размер на 36лв. без ДДС;
- За Имот 73571.49.80 на площ 1465кв.м в землището на с.Тънково, м.”Камарата”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя , АОС 4433/07.03.2011г.- в размер на 50лв. без ДДС;
- За Имот 73571.49.79 на площ 7936кв.м в землището на с.Тънково, м.”Камарата”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя , АОС 4432/07.03.2011г. –в размер на 266лв. без ДДС.
2.Срок за отдаване – 10 години.


3.Специфично условие :
- Имотът да се използва за отглеждане на животни.
- Кандидатите да са регистрирани като земеделски производители.
4.Критерии за оценяване :
- За предложен бизнес – план- К1/ от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;
- Насрещни предложения, благоприятни за Община Несебър – К3 /от 0 до 5 точки/
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+ К3.
5.Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна годишна наемна цена.
6.Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 06.06.2011г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 15.06. 2011г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува от гише N1 в Офис N2 за административно обслужване при Община Несебър.

Конкурсна документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „Уни Кредит Булбанк”, ВIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000.
7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 07.06.2011г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 16.06.2011г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише 1 в Офис 2 за административно обслужване при Община Несебър.
8.Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1.Първа дата за провеждане 08.06.2011г. от 10.15 часа в сградата на Общината.
8.2.Втора дата за провеждане 17.06.2011г. от 10.15 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /Н.ДИМИТРОВ/


.
Публикувано 17 May 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews