Архив обяви община Несебър

Съобщение:


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Община Несебър информира обществеността за успешното приключване на дейностите по проект „Укрепване свлачище на с. Равда”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с договор N - BG161PO001/4.1-02/2008/012. Периода на изпълнение на проекта е от 21.05.2009 г. до 21.05.2011 г., като максималната стойност възлиза на 953 391, 84 лв.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Укрепване свлачище на с. Равда„, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


.
Публикувано 13 May 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews