Архив обяви община Несебър

Съобщение:
Общински съвет Несебър уведомява всички заинтересовани лица, че са внесени в Общински съвет – Несебър проекти за изменение и допълнение на Наредба N 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Несебър и на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на Община Несебър.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложените проекти в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение. /21.02.2011г./

Изменение в Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.
В Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на Община Несебър са записани разпоредби, даващи право на кмета на Общината да отпуска финансови помощ с негова заповед, без да е нужно решение на Общински съвет. С цел да се гарантира по-голямата прозрачност при отпускането на еднократни финансови помощи предлагам на Вашето внимание, следния проект за изменение.

1. Чл.6, ал.1 – отпада.
2. Чл.6, ал.2 става ал.1 и се променя така: „ Еднократна финансова помощ на лицата по чл.2, т.5 се отпуска с решение на Общинския съвет въз основа на протокол изготвен от постоянната комисия по чл.4. Размерът на еднократната финансова помощ не може да бъде повече от 2000 лв.
3. Чл.6, ал.3 се изменя така: „ След решението на Общинския съвет, Списъка с одобрените кандидати се обявява на таблото на Общината.”
4. Чл.7 ал.1 се изменя така: „ Еднократна финансова помощ на лицата по чл.2, т1-т.4 се отпуска с решение на Общинският съвет въз основа на мотивирано предложение от председателят на Постоянната комисия.

Изменение и допълнение на Наредба N 10.
1. В чл.4, ал.3:
- в т.1 думите “до 15 кв.м. и“ се заличават”
- т.2 след думите “чадъри, сенници, тенти и др.”, се добавя ”, трайно прикрепени към земята”;
- създава се нова т.5 с текст “Атракциони /люлки, виенски колела, батути, бънджита и др.”
2. В чл.6, т.2 се изменя и придобива следната редакция: “При нереализирани показатели за всички зони се допуска поставяне на обекти, чиято обща площ не надвишава площта съгласно коефициента за плътност на застрояване за имота по действащия за ПУП”;
3. В чл.8, т.1 – 1.3 думите “(тип турски)” се заличават;
4. В чл.15, ал.1 думите “сключен с всички тях, включително и в случаите когато схемата се внася от съсобственик” се заличават;
5. В чл.23, ал.1, след думите “общински терен” се добавя “, на територията на едно населено място”;
Мотивите за направените предложения са следните:
По.т.1 : Голяма част от преместваемите обекти са магазини и заведения, където се продават хранителни продукти. Площта от 15 кв.м. е крайно недостатъчна да се изпълнят санитарно-хигиенните изисквания, което принуждава гражданите да вършат нарушения;
Уточнението “трайно прикрепени към земята” прави нормата по ясна и лесна за тълкуване от правоприлагащия орган.
Добавянето на “Атракциони” като преместваем обект е наложително, предвид желанието на много граждани и фирми да предоставят атракционни туристически услуги и невъзможността, това да става по регламент.
По т.2 С предложената редакция на разпоредбата се дава възможност на лицата, в чиито имоти не са реализирани предвижданията за застрояване да ги ползват в пълен обем и без необосновани ограничения, като с това не отпада контрола осъществяван от общинския съвет и общинската администрация. Целта е да се създадат повече възможности за стопанска инициатива на населението и откриването на работни места.
По т.3 Разпоредбата е недействаща, още повече, че контрол върху тези обекти се осъществява и от Министерството на културата и НИНКН.
По т.4 Управлението на съсобствен имот е уредено в Закона за собствеността и е недопустимо с подзаконов нормативен акт, какъвто се явява Наредба ¹10 да се въвеждат различия. В случая има явно противоречие между тази разпоредба и закона.
По т.5 Много от търговците разполагат с ресурс и имат желание да осъществяват търговска дейност в повече от едно населено място. С предложената промяна им се дава възможността да реализират своите стоки и услуги във всяко едно от населените места в общината.
.
Публикувано 21 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews