Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е 92-00-673/07.02.2011г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места обект:
“ВЛ 110 кV п/ст „Айтос”- п/ст “Слънчев бряг-запад” в землищено на община Несебър.
За подобряване на електрозахранването на регион Бургас,НЕК-ЕАД е включила в инвестиционната си програма изграждане на ел.подстанция 110/20 кV /п/ст „Слънчев бряг-запад”/ върху имот от територията на с.Кошарица,община Несебър.
Присъединяването на подстанцията ще се осъществи чрез разкъсване на ВЛ „Емона”110 кV и изграждане на нова въздушна линия-от п/ст „Айтос” 110/20кV дО п/ст „Слънчев бряг-запад”110/20 кV.
За новата въздушна линия /ВЛ 110 кV п/ст „Айтос”-п/ст Сл.бряг-запад/ е изготвен окончателен ПУП-ПП.
Трасето на електропровода, от окончателен ПУП-ПП- ,преминава през землищата от община Айтос, от община Поморие, от община Бургас и община Несебър.
На територията на община Несебър, трасето на захранващия електропровод преминава през имоти в землищата на с.Гюльовца, с.Оризаре, с.Тънково и с.Кошарица и достига до имот с идентификатор 39164.13.61 собственост на НЕК.
За всяко от землищата засегнато от електропровода е приложен регистър на имотите засегнати от сервитута на електропровода с отразени площи на имота, площи на стъпките на стълбовете,площи –заети и свободни от сервитутна зона.

Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37./тел. 0554/293-42/

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в“Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения,предложения и искания по проекта до общинската администрация.


.
Публикувано 08 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews