Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N115
гр.Несебър 19.01.2011г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба N5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение N1178 от Протокол N33/21.12.2010г. на ОС - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за банков офис на общинско помещение на площ от 12 кв.м, находящо се в Център за административно информационно обслужване Офис N1, представляващ част от пристройка към съществуваща административна сграда на Община Несебър в гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, АОС N690/22.06.2000г., при следните условия:
1. Начална конкурсна годишна наемна цена – в размер на 3000 /три хиляди/ лв. без ДДС, определена по реда на чл.24 и Приложение N1 - от Наредба N5 за РПУРОИ.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години от подписването на договора за наем.

3. Депозит за участие – 10 % от началната месечна наемна цена.

4. Специфични условия на конкурса:
1. Отдаваното помещение да се използва единствено за банков офис;
2. Право да участват в конкурса имат юридически лица, които притежават лиценз за банка от БНБ;
5. Критериите за оценяване са:
- Конкурсна цена – К1 /максимум 5 точки/, като всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,5 точки;
- Насрещни предложения, в полза на Община Несебър – К2 /от 0 до 5 точки/
Краен резултат за оценяване: К=К1+К2

6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 07.02.2011г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 14.02.2011г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува от гише N1 в Офис N2 за административно обслужване при Община Несебър.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк” BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000.

7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 08.02.2011г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 15.02.2011г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише N1 в Офис N2 за административно обслужване при Община Несебър.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 09.02.2011г. от 10.45 часа в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 16.02.2011г. от 10.30 часа в сградата на Общината, ако в посочения срок е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:......................
/Н.Димитров/

.
Публикувано 20 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews