Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ПРОЕКТ ЗА :

Приемане на изменение и допълнение на Наредбат N 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, приета с Решение N 446 от Протокол N 13 / 19.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Несебър, с последващи изменения и допълнения с Решение N 523 от Протокол N 15/ 05.03.2009 г., Решение N 902 от Протокол N 25/31.03.2010 г.

1. В чл.2 ал.1 т.3 придобива следната редакция:
“за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални услуги, детски кухни, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги”

2. В чл.12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“ Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 – 5 от Закона за местните данъци и такси.”
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

3. Член 19 придобива следната редакция:
„Таксата се заплаща от:
1. лицата по чл. 11 от Закона за местните данъци и такси
2. за имоти общинска собственост, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината за сметка на наемателя, съответно на ползвателя;
3. физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност по смисъла на ТЗ изчисляват дължимата такса за битови отпадъци по реда на чл. 25, т.1 от Настоящата наредба”

4. В чл.20 ал.1 т.3 придобива следната редакция:
„проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;”
5. В чл.22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 придобива следната редакция:
„Таксата се заплаща на вноските и в сроковете за заплащане на данъка върху недвижимите имоти.
2. Алинея 2 придобива следната редакция:
„На предплатилите в срока по чл.28 ал.2 от ЗМДТ, дължимата такса за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.”

6. Заглавието на Раздел III на Глава втора се изменя така:
„ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ КУХНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЛАГЕРИ, ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

7. Отменя се „Раздел IV: Туристическа такса”.

8. Член 102 се отменя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9. p 7. Настоящoто изменение и допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър влиза в сила от 01.01.2011г.


.
Публикувано 14 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews