Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N 10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с открита процедура по ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор в строителството по чл. 166, ал.1, т.1 и чл.168 от ЗУТ и издаване на технически паспорт за строежа на общински обекти по обособени позиции:
N1 Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на път к.к. Слънчев бряг – гр. Свети Влас, от км. 0+850 до км.2+674.65,I-ви етап от км 1+290 до км 2+647.65, II-ри етап от км 0+850 до 1+290” /обекта е трета категория/ ;
N2 Упражняване на строителен надзор на обект „Културен дом УПИ I-135, кв.63 в гр. Свети Влас /обекта е четвърта категория/;
N3 Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на игрално поле на градски стадион в гр. Несебър; /обекта е трета категория/;
N4 Упражняване на строителен надзор на обект „Пристройка към ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-тодий” кв. 27 в гр. Обзор /обекта е четвърта категория/;
N5 Упражняване на строителен надзор на обекти „Укрепване на свлачища” на територията на Община Несебър /обекти първа категория/;

и на основание чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП, на 14.01.2011 от 15:00 часа в заседателната зала при Община Несебър, Комисията ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на „Карел Консулт”ООД и „Агроводинвест”ЕАД за обособена позиция N4ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..............................
Дирекция”УТ,КСП и КС”
при Община Несебър-инж.Кл.Каравасилева
съгласно заповед N686/17.06.2010г./

.
Публикувано 14 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews