Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N 10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364СЪОБЩЕНИЕНа 12.01.2011г. от 10:00ч. в заседателната зала при Община Несебър ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открита процедура по ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор в строителството по чл. 166, ал.1, т.1 и чл.168 от ЗУТ и издаване на технически паспорт за строежа на общински обекти по обособени позиции:
N1 Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на път к.к. Слънчев бряг – гр. Свети Влас, от км. 0+850 до км.2+674.65,²-ви етап от км 1+290 до км 2+647.65, ²²-ри етап от км 0+850 до 1+290” /обекта е трета категория/ ;
N2 Упражняване на строителен надзор на обект „Културен дом УПИ ²-135, кв.63 в гр. Свети Влас /обекта е четвърта категория/;
N3 Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на игрално поле на градски стадион в гр. Несебър; /обекта е трета категория/;
N4 Упражняване на строителен надзор на обект „Пристройка към ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-тодий” кв. 27 в гр. Обзор /обекта е четвърта категория/;
N5 Упражняване на строителен надзор на обекти „Укрепване на свлачища” на територията на Община Несебър /обекти първа категория/;


Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.


Отдел „Капитално строителство и проектиране”.
Публикувано 11 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews