Архив обяви община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

В община Несебър стартира втори етап Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, в който общината е партньор на Агенция за социално подпомагане.
Проекта ще се осъществи чрез предоставянето на социалната услуга личен асистент, като в периода 10.01.2011 г.–24.01.2011 г. отново ще се приеманемат документи на кандидат -потребителите на услугата и желаещите да се включат като лични асистенти. Договори с одобрените на втория етап ще се сключат от м. Март 2011 г.

1. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга могат да подадат заявление/ по образец/ и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в община Несебър - партньор по проекта. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент.
За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:
лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

2. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
безработни лица /ненавършили пенсионна възраст/;
трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
- Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане.
- Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст.
- Кандидатите подават заявление /по образец/ и изискващите се документи – лично, или чрез изрично упълномощено лице
- Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс).
- Всеки кандидат има право да впише в заявлението си конкретно лице с увреждане (или повече), на което желае да бъдат личен асистент.За повече информация тел. 2-93-67 / 2-93-67 или на място в стая N 1 до Фронт - офис N 2 на община Несебър.

.
Публикувано 10 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews