Архив обяви община Несебър

Нов туристически данък ще замести туристическата такса
Съгласно закона за изменение и допълнение на ЗМДТ / ДВ бр.98 от 14.12.2010г., в сила от 1.01.2011г./ се въвежда нов туристически данък върху нощувките , който ще замени съществуващата до сега туристическата такса.

Данъкът ще бъде събиран от лицата предлагащи нощувки, и ще се плаща в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. Общинският съвет в срок до 31 януари 2011 г. ще определи с наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ размера на данъка за всяка нощувка съобразно населените места от общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване.

Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя , като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка. Дължимият данък се внася от данъчно задълженото лице до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Данъчно задължените лица подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.За предоставените нощувки през 2010 г. декларация няма да се подава.

Съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ размерът на дължимия туристически данък за месец януари 2011г. се определя както следва:

1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка
5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок до 28 февруари 2011 г. предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл.52 от Закона за туризма. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма вписва данните в Националния туристически регистър по чл.58 от Закона за туризма в срок до 31 март 2011 г.

Кметът на общината определя категорията на:
1. средства за подслон - категория „ една звезда”;
2. семейните хотели, пансионите, къщите и самостоятелните стаи-категория „ една звезда” „две звезди” и „ три звезди”;
3. другите места за настаняване- категория „ една звезда”,” две” звезди.

Пълният текст на изложените промени е обнародван в Държавен вестник, бр.98 от 14 декември 2010 г..
Публикувано 06 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews