Архив обяви община Несебър

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ на семейства или самотни родители с новородено или осиновено дете, постоянно живеещи на територията на Община Несебър.
Чл.2 /1/Финансова помощ по реда на този правилник се предоставя за всяко живородено/осиновено дете в семейството, до трето по ред включително.
/2/ Това ограничение не се отнася за децата близнаци,
тризнаци и т.н., в които случаи финансовата помощ се изплаща за всяко от децата, при условие, че раждането е до трето по ред в семейството.
Чл.3 Еднократната финансова помощ е в размер на 2000 лв. и се изплаща при условие, че родителите са навършили 16 години и поне единият от тях е български гражданин.

ГЛАВА ВТОРА
РЕД И УСЛОВИЯ

Чл.4 Право да получат еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете имат :
1. Родителят/ите/ или осиновителят/ите/ на детето, вписани в удостоверението за раждане.
2. настойник
Чл.5 /1/ Лицето по чл. 2 има право на еднократна финансова помощ за новородено дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца и не са му отнети или ограничени родителските права.
Чл.6 /1/ Еднократната финансова помощ се изплаща въз основа на одобрен от Секретаря на общината списък на правоимащите лица.
/2/ Списъкът на одобрените за изплащане на финансова помощ лица се съставя след заверка-становище от отдел „ГРАО” при Община Несебър, затова че лицето отговаря на условията и са налице изискванията по чл.7 на настоящия Правилник.
Чл.7 Еднократната финансова помощ се отпуска при условие, че новороденото/осиновеното дете е с постоянен адрес на територията на община Несебър и към момента на подаване на заявлението поне единия родител има постоянен адрес на територията на община Несебър не по-малко от пет години, считано от датата на подаване на заявлението.
Чл.8/1/ Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, съгласно Приложение N 1.
/2/ Заявлението се подава от родителят/ите/ /осиновителят/ите/ или настойника на новороденото/осиновеното дете в деловодството на община Несебър в рамките на една календарна година, считано от датата на раждане/осиновяване на детето.
/3/ Към заявлението-декларация се прилагат:
1. Копие (оригинала - при получаване на помощта) на удостоверението за раждане.
2. Удостоверение за липса или наличие на задължения към община Несебър.
3. Удостоверение за семейно положение на заявителя.
4. Копие от личните карти на родителите.
Чл.9 В случай, че заявителят не отговаря на някои от условията за отпускане на финансовата помощ, кметът на Общината, след събиране на допълнителна информация от личния лекар на детето, данните за настоящ и постоянен адрес, месторабота и вид на трудовото или служебно правоотношение на заявителя, и след като се убеди, че заявителя трайно се е установил на територията на Общината и тук отглежда детето си, може да отпусне финансова помощ по този Правилник.
Чл.10 Постъпилите заявления по реда на този правилник се разглеждат в едномесечен срок, а паричните средства се изплащат на всяко 15-то число от месеца, на касата в община Несебър.
Чл.11 При отказ за отпускане на еднократна финансова помощ, общинска администрация уведомява лицето в седемдневен срок на посочения в заявлението адрес.
Чл.12 /1/ Общински съвет - Несебър, ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на средствата за предоставяне на еднократна финансова помощ по реда на този Правилник.
/2/ До приемане на бюджета на общината, еднократните финансови помощи за новородено дете, се отпускат в размер на 1/12 част от отчетените разходи през предходната година.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1 Този правилник отменя Правилника, приет с решение на ОбС N 531 от Протокол N 15/05.03.2009г. на Общински съвет Несебър, изм. и доп. с решение N 611 от протокол N 17/08.05.2008г. на Общински съвет Несебър.
2 Подадените в община Несебър Заявления за предоставяне на финансова помощ до влизане в сила на настоящия правилник, се разглеждат по досегаашния ред.
.
Публикувано 05 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews