Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№ 94-00-4 634/29.07.2013г.
С настоящето на основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл. 131, ал. 2 т. 4 от ЗУТ, община Несебър съобщава, че със заповед № 146 от 10.07.2013г. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V с идентификатори по кадастрална карта 11538.503.199 и 11538.503.200, УПИ VІІ с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.202 и VІІІ с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.201 в кв.30 по плана на гр.Свети Влас, съгласно приложените чертежи и таблици в съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта, а именно:
Страничните регулационни линии между УПИ V и УПИ VІІ и между УПИ VІІ и УПИ VІІІ се провеждат по имотни граници. По имотна граница се провежда и северизточната регулационна линия на УПИ V, към имот с идентификатор 11538.15.166 по КК.
Публикувано 30 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”


гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, тел.0554/4 33 21
ЕИК по БУЛСТАТ 0 0 0 0 5 7 1 2 2
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.32 от ДОПК № 81/ 25.07.2013г.
„ТАМАРА СЛИМС” ЕООД
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП
Публикувано 25 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е По реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ
С решение № 535 от протокол № 16 / 15.07.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА е допуснал изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.55, с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, целия на площ от 2599 кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, местност „Кокалу" за неземеделски нужди, а именно зона „Ок", за „жилищно строителство", както следва: Кпл.-30%, Кинт.-1,50, Н<15м. и мин. озеленяване - 50%, при спазване изискванията на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.
Дата: 22.07.2013 год.


С решение № 536 от протокол № 16 / 15.07.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ
...............................
Публикувано 22 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър
Публикувано 22 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър
Публикувано 17 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews