Архив обяви община Несебър

Съобщение
Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп до изготвена Информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, за инвестиционно предложение “ПУП–ПЗ за ПИ №№ 51500.74.2, 51500.74.3, 51500.74.4, 51500.74.5, 51500.74.42, 51500.74.43, 51500.74.44 за разширение на гробищен парк и ПИ № 51500.74.72 за паркинг, м. „Кокалу“, землище гр. Несебър, Община Несебър”.
Документацията е на разположение на адрес: 8230 гр.Несебър, ул. „Еделвайс” №10, в рамките на работното време.
Лице за контакти: инж. Жулиета Горанова, Тел. 0554 2 93 35

Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: 8230 гр.Несебър, ул. „Еделвайс” №10.
Публикувано 12 Aug 2013 от Пресцентър община Несебър
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; ( тел. (0596) 2-23-12;
инф. oбсл.: 2-22-15; ) централа 2-52-40 ;2-47-24;
( факс: 2-58-42 * Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДСП - Поморие уведомява гражданите на община Поморие и община Несебър ,че предоставянето на ваучери за декодиращи устройства по подписаното споразумение С -11/18.04.2013 г. между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Български пощи ЕАД, Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, предоставянето на декларациите и раздаването на ваучери е предвидено да стартира от 01.08.2013 г
За точната дата и реда за получаване на ваучерите , гражданите ще бъдат информирани своевременно.
Публикувано 08 Aug 2013 от Пресцентър община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№94-00-4743/05.08.2013 год.


С настоящето на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на УПИ ХІІ-249, кв.4 /61056.502.36/ по плана на с.Равда, че е издадена виза за проектиране преустройство на съществуващ търговски обект с идентификатор 61056.502.36.1.53 в стоматологичен кабинет от съществуваща сграда с идентификатор 61056.502.36.1 по КК на с.Равда.
Публикувано 08 Aug 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
До
Общински съвет
Гр. Несебър
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Иван Гургов
зам.кмет на Община Несебър

ОТНОСНО: Измение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5 от 27.02.2008 г..

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Публикувано 08 Aug 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Несебър приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и aдминистриране на местните таксии цени на услуги на територията на Община Несебър.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 - ИЗТЕГЛИ!




.
Публикувано 07 Aug 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews