Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР СЪОБЩЕНИЕ изх. № 1445 / 24.07.2013г.
Съобщаваме Ви, че с протоколно решение т.13 от протокол № 10 / 24.07.2013 г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП – ПРЗ за имот с пл. № 23 от кв. 6 по регулационния план на гр. Обзор , община Несебър / ПИ с идентификатор 53045.501.139 по КК на гр. Обзор , община Несебър/. С плана за регулация се урегулира част от неурегулирания до този момент имот № 139, съставляващ прилежащ терен на градската баня . С проекта се предвижда обособяване от част от имот с пл. № 139 на УПИ ІХ – „за трафопост” с площ 124 кв.м.С плана за застрояване за новия УПИ са предвидени следните устройствени показатели : Кпл.=60 % , Кинт.=0.60 , максимална височина на застрояване Н = 7 м. и минимално озеленена площ 30 % .
Проектът се намира в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов” №2 , ет. 2 , стая № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания и възражения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до община Несебър.Телефон за контакти: 0556 / 35 116. ст. специалист УТ / Б. Димов /
Публикувано 27 Aug 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-5145/22.08.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на собствениците на имот УПИ І-535, кв.17 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 11538.504.116 по плана на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас, че е издадена виза за проектиране №224/05.08.2013г. на жилищна сграда в гореописания имот..
Публикувано 26 Aug 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщение

Община Несебър уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп до изготвената Информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, за инвестиционно “ПУП-ПР на територията на депо за битови отпадъци в местност „Хендек тарла”, землище с.Равда, Община Несебър”.
Документацията е на разположение на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10, в рамките на работното време.
Лице за контакти: Гинка Токмакчиева, Тел: 0554 2 93 31.
Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10.
Публикувано 22 Aug 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews