Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за: за процедиране и одобряване. “Външен водопровод за имот с идентификатор 02703.24.6 в местност „Аланя”, с.Баня община Несебър”
Трасето на водопровода започва от края на регулацията на с.Баня,преминава по полски път с идентификатор 02703.24.205 и достига до имот 02703.24.6 –собственост на възложителя. Дължина на трасето е 284м. с определен е сервитут от 0.5м от двете страни на водопровода.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 04 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за: за процедиране и одобряване. “Външни ВиК връзки за жилищни сгради” за имот с идентификатор 39164.15.459 местност „Сулуджана”, землище с.Кошарица, община Несебър” Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод в имот 39164.13.57, преминава по асфалтиран път с идентификатор 39164.15.88, пресича полски път с идентификатор 39164.15.15 и достига до имот39164.15.459 –собственост на възложителя. Дължина на трасето на водопровода е 96.50м. с определен е сервитут от двете страни на водопровода. Трасето на канализацията започва от имот с идентификатор 39164.15.459- собственост на възложителя, преминава по полски път с идентификатор 39164.15.15 и по асфалтиран път с идентификатор 39164.15.88 достигайки до съществуваща шахта. Дължина на трасето на канала е 41м. с определен е сервитут от двете страни . Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 04 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-5425/04.09.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите собствениците за имот УПИ VІ, кв.4 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 27454.502.108 по плана на в.с.”Елените” , землище с.Емона, че е издадена виза за проектиране №274/03.09.2013г. на басейн и РИП на съществуващи сгради в гореописания имот.
Публикувано 04 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-5424/04.09.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите собствениците за имот ПИ 11538.1.66 по плана на м-т „Юрта” , землище гр.Свети Влас, че е издадена виза за проектиране №276/03.09.2013г. за предвидената застройка в гореописания имот.
.
Публикувано 04 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК"

ОБЗОР_ДИВЕЛЪПМЪНТ_КЪМПАНИ_ЕООД

ОБЗОР_ДИВЕЛЪПМЪНТ_КЪМПАНИ_ЕООД


.
Публикувано 04 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews