Архив обяви община Несебър

О Б Я В Л Е Н И Е

По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С решение № 574 от протокол № 17 / 03.09.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА ,разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот 11538.5.4, м.”Юрта”, землище гр.Свети Влас”, през имоти 11538.504.595 и 11538.5.46 собственост на Община Несебър.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 10.09.2013 год.
..................................
Публикувано 10 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
Община Несебър гр. Несебър, ул. Еделвайс №10
На основание чл.4 от Наредба за условията и реда за извършване за строителство, дейности и технологии / изм. бр. 94 от 30.11.2012г, в сила от 30.11.2012г.

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за строителство на: "КАНАЛНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С НАПОРЕН ТРЪБОПРОВОД ОТ с.ТЪНКОВО ДО КПС №15".

За повече информация натиснете тук!


.
Публикувано 05 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № 1538 / 03.09.2013г.

Съобщаваме Ви, че със заповед № 144 / 03.09.2013г. се допълва разрешение за строеж № 26 / 18.07.2012г. за строеж : „Жилищна сграда” , находящ се в ЗП № 14 от УПИ ІІ-общ. в кв. 5 по плана на гр. Обзор , Община Несебър / ПИ с идентификатор 53045.502.28 по КК/ на основание одобрен инвестиционен проект „Промяна по време на строителството , съгласно чл. 154 , ал. 5 от ЗУТ” на 19.03.2013г.
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов”№2 , ет. 2 , стая № 8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по заповедта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до началника на регионална дирекция за национален строителен контрол – гр. Бургас .Телефон за контакти : 0556 / 35116
ст. специалист УТ
/ Божидар Димов /
Публикувано 05 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № 1605 / 03.09.2013г.

Съобщаваме Ви, че със заповед № 143 / 03.09.2013г. се допълва разрешение за строеж № 28 / 24.08.2012г. за строеж : „Жилищна сграда” , находящ се в ЗП № 19 от УПИ ІІ-общ. в кв. 5 по плана на гр. Обзор , Община Несебър / ПИ с идентификатор 53045.502.28 по КК/ на основание одобрен инвестиционен проект „Промяна по време на строителството , съгласно чл. 154 , ал. 5 от ЗУТ” на 30.05.2013г.
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов”№2 , ет. 2 , стая № 8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по заповедта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до началника на регионална дирекция за национален строителен контрол – гр. Бургас .Телефон за контакти : 0556 / 35116

ст. специалист УТ / Божидар Димов /
Публикувано 05 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № 1604 / 03.09.2013г.

Съобщаваме Ви, че със заповед № 142 / 03.09.2013г. се допълва разрешение за строеж № 27 / 24.08.2012г. за строеж : „Жилищна сграда” , находящ се в ЗП № 20 от УПИ ІІ-общ. в кв. 5 по плана на гр. Обзор , Община Несебър / ПИ с идентификатор 53045.502.28 по КК/ на основание одобрен инвестиционен проект „Промяна по време на строителството , съгласно чл. 154 , ал. 5 от ЗУТ” на 20.05.2013г.
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов”№2 , ет. 2 , стая № 8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по заповедта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до началника на регионална дирекция за национален строителен контрол – гр. Бургас .Телефон за контакти : 0556 / 35116

ст. специалист УТ / Божидар Димов /
Публикувано 05 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews