Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-6050/02.10.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите собствениците за имот ПИ 11538.1.28 по плана на м-т „Юрта” , землище гр.Свети Влас, че е издадена виза за проектиране №306/25.09.2013г. за предвидената застройка в гореописания имот..
Публикувано 03 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с кратките срокове за изпълнение на обект:”Вяра в Несебър”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по договор BG161PO001/3.1-03/2010/003, община Несебър Ви уведомява, че ще започне изпълнението на строително монтажни работи считано от 03.10.2013 год. Обектът обхваща църквите „Св.Параскева”, „Св. Йоан Кръстител”, околните им пространства, околното пространство около църква „Св. Спас”, околно пространство около църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил” и подновяване на настилката по част от улиците „Митрополитска”, „Хемус” и „Венера” .

Община Несебър предварително се извинява за причиненото неудобство поради все още продължаващия туристически сезон.
Публикувано 02 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ 94-00-55980/30.09.2013 год.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план на обект: «Северен околовръстен път с.Равда от о.т.11 до о.т.559», за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Границата на проектното трасе от юг минава по северните граници на имотите от урбанизираната територия/северно от улично-регулационната линия/.
Платното от север на осовата линия минава през земеделски земи и засяга следните имоти: 61056.50.100-за местен път-общинска публична собственост-Община Несебър; 61056.52.100-за селскстопански, горски, ведомствен път-стопанисван от Община Несебър; 61056.65.10-за друг курортно-рекреационен обект-частна собственост на Петър Николов Делиатанасов, Янка Илиева Георгиева, Лазар Николов Делиатанасов, Невенка Николова Андонова, Кирил Илиев Делиатанасов, Василка Христова Лукова, Митко Христов Делиатанасов, Марийка Атанансова Делиатанасова, Елена Петрова Делиатанасова, Мирослав Николов Делиатанасов,........
Публикувано 30 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№94-00-5765/20.09.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите собствениците за имот ПИ 11538.5.7 по плана на м-т „Юрта” , землище гр.Свети Влас, че е издадена виза за проектиране №294/18.09.2013г. за предвидената застройка в гореописания имот..
Публикувано 23 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№94-00-5764/20.09.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите собствениците за имот ПИ 11538.5.6 по плана на м-т „Юрта” , землище гр.Свети Влас, че е издадена виза за проектиране №293/18.09.2013г. за предвидената застройка в гореописания имот..
Публикувано 23 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews