Архив обяви община Несебър

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК"
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 420/ 17.10.2013г.
"ДРИЙМС 2000" ЕООД
(име/наименование на задълженото лице)
ЕИК / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП 102854452
ЕГН/ЕИК Адрес за кореспонденция: гр. ПОМОРИЕ ПК8200, УЛ.”ЛОЗЕНГРАДСКА” , №8
Адрес по чл. 8 от ДОПК: гр. ПОМОРИЕ ПК8200, УЛ.”ЛОЗЕНГРАДСКА” , №8
Представлявано от: АТАНАС ХРИСТОВ ЛАЛЕВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №420/19.09.2013г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК №420/19.09.2013г.
Публикувано 17 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-6354/14.10.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.148, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите собствениците на ограничени вещни права за имот УПИ І-общ., кв.2а с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.61 по плана на ж.к.”Черно море” , гр.Несебър, че е одобрен прпоект и издадено разрешение за строеж №245/07.10.2013г. за преустройство на съществуващ склада в магазин за пакетирани хранителни стоки в жилищна сграда№3..
Публикувано 14 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-6354/14.10.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите собствениците на ограничени вещни права за имот УПИ V-общ., кв.25 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.308 по плана на ж.к.”Черно море” , гр.Несебър, че е издадена виза за проектиране №338/11.10.2013г. за жилищна сграда..
Публикувано 14 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№92-00-6115/03.10.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците ограничени вещни права в имот УПИ І-общ., кв.2а с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.61 по плана на ж.к.”Черно море” , гр.Несебър, че е издадена виза за проектиране №180/08.07.2013г. за преустройство на съществуващ склад от жилищна сграда в магазин за пакетирани хранителни стоки.


.
Публикувано 03 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№ 92-00-6051/02.10.2013г.


С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите собствениците за имот УПИ VІ-общ., кв.17 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.195 по плана на ж.к.”Черно море” , гр.Несебър, че е издадена виза за проектиране №301/24.06.2013г. за препроектиране по време на строителство на жилищна сграда..
Публикувано 03 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews