Архив обяви община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-6295/14.12.2010г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на: наследниците на Неделчо Кръстев Чанев-собственици на имот 18469.17.25 заинтересована страна; Неделчо Петров Петров от гр.Бургас,ул.”Д-р Нидер” N25Б, собственик на на имот 18469.17.161 заинтересована страна, че е изработен проект за изменение подробен устройствен план (план за застрояване) Съседен на Ваш имот/ за имот пл. N 18469.17.114 в землището на с.Гюльовца, м.”Старите лозя”, касаещ преотреждане на земеделски имот за неземеделски нужди с отреждане за “Жилищно строителство”,при градоустройствени показатели: Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00м. и мин. озел. площ 40%

Проектът се намира в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N37 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-42.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.
Публикувано 05 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-6267 13.12.2010 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собствениците Борислав Борисов Соколов, Красимира Цветомирова Огледалова и Йорданка Зветомирова Оризарова, че е със заповед N 247/02.07.2010 год. на кмета на община Несебър е одобрено изменение ПУП-ПР на УПИ IV -3, УПИ V-3, УПИ VI-3, УПИ VII-3, УПИ VIII-5 и УПИ IX-5 и УПИ X-5 в кв.1 по плана на с.Кошарица касаещ промяна вътрешните регулационни граници на УПИ IV-3, УПИ V-3, УПИ VI-3, УПИ VII-3, УПИ VIII-5, УПИ IX-5 и УПИ X-5 в кв.1 по имотни граници. Уличните регулационни линии на всички УПИ остават непроменени както и северните граници на УПИ VII-3, VIII-5, IX-5 и УПИ X-5 с УПИ I -общ. и северната граница на УПИ IV-3 с УПИ III-4. Площа на имот 39164.501.10 отнемаща се за гробищен парк е 627 кв.м., 61 кв.м. остават в УПИ III-4, 11 кв.м. от имот 39164.501.11 остават в УПИ I, като в същото време му се придават 11 кв.м. от имот 39164.501.2. Към УПИ IX се придават 109 кв.м. от имот 39164.501.2 за да се запази регулационната граница.От имот 39164.501.2 остават 1203 кв.м.
Публикувано 05 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews