Архив обяви община Несебър


По-важни срокове за плащане на местни данъци и такси

Община Несебър предоставя на вниманието на своите граждани и на всички заинтересувани лица по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси през 2011 година. Това са:
Окончателен годишен патентен данък

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първо тримесечие – до 31 януари ;
2. за второ тримесечие – до 30 април ;
3. за трето тримесечие – до 31 юли ;
4. за четвърто тримесечие – до 31 октомври.
Публикувано 06 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър

Нов туристически данък ще замести туристическата такса

Съгласно закона за изменение и допълнение на ЗМДТ / ДВ бр.98 от 14.12.2010г., в сила от 1.01.2011г./ се въвежда нов туристически данък върху нощувките , който ще замени съществуващата до сега туристическата такса.
Данъкът ще бъде събиран от лицата предлагащи нощувки, и ще се плаща в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
Публикувано 06 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ на семейства или самотни родители с новородено или осиновено дете, постоянно живеещи на територията на Община Несебър.
Чл.2 /1/Финансова помощ по реда на този правилник се предоставя за всяко живородено/осиновено дете в семейството, до трето по ред включително.
Публикувано 05 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Несебър

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Несебър
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.01.2011г. включително на Гише N1 в Информационния център на Община Несебър.
Публикувано 05 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-6520/28.12.2010год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 ал.2 ,т.4 от ЗУТ,Община Несебър съобщава на собственика на УПИ I-215 в кв. 33 по плана на с.Баня, с идентификатор 02703.501.591 заинтересовани лица, че с решение т.15 от протокол N 18 от заседание на ОбЕСУТ гр.Несебър, проведено на 08.09.2010г. е приет проект за изменение на ПУП за УПИ II-215 в кв.33 по плана на с.Баня.
Проекта касае разделяне на УПИ II -215 с идентификатор по кадастрална карта 02703.501.592 на площ от 1069 кв.м. на новообразувани УПИ II -215 на площ от 497 кв.м. и УПИ VIII-215 на площ от 497 кв.м..За осигуряване достъп до новообразунания УПИ VIII-215 се обособява от бившия УПИ II -215 улица-тупик с площ от 74.40 кв.м. С плана за застрояване за новообразуваните УПИ се предвижда свободно застрояване устройствена зона “Жм”, при устройствени показатели:Кпл.=40%, Кинт.=1.20 максимална височина Н=10.00м. и минимално озеленена площ 40%.
Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Публикувано 05 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews