Архив обяви община Несебър


О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р ПРОЕКТ ЗА:

Измение и допълнение на Наредба N 14 за определяне на размера на местните данъци, приета с решение N 109 Протокол N 5 от 27.02.2008 г.. Изменена и допълнена с Решение N 477 Протокол N 13 /19.12.2008 г. на Общински съвет - Несебър

Публикувано 14 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

ПРОЕКТ ЗА :

Приемане на изменение и допълнение на Наредбат N 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, приета с Решение N 446 от Протокол N 13 / 19.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Несебър, с последващи изменения и допълнения с Решение N 523 от Протокол N 15/ 05.03.2009 г., Решение N 902 от Протокол N 25/31.03.2010 г.

1. В чл.2 ал.1 т.3 придобива следната редакция:
“за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални услуги, детски кухни, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги”
Публикувано 14 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N 10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с открита процедура по ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор в строителството по чл. 166, ал.1, т.1 и чл.168 от ЗУТ и издаване на технически паспорт за строежа на общински обекти по обособени позиции:
N1 Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на път к.к. Слънчев бряг – гр. Свети Влас, от км. 0+850 до км.2+674.65,I-ви етап от км 1+290 до км 2+647.65, II-ри етап от км 0+850 до 1+290” /обекта е трета категория/ ;
Публикувано 14 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N 10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.01.2011г. от 10:00ч. в заседателната зала при Община Несебър ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открита процедура по ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор в строителството по чл. 166, ал.1, т.1 и чл.168 от ЗУТ и издаване на технически паспорт за строежа на общински обекти по обособени позиции:
Публикувано 11 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
В община Несебър стартира втори етап Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, в който общината е партньор на Агенция за социално подпомагане.

Проекта ще се осъществи чрез предоставянето на социалната услуга личен асистент, като в периода 10.01.2011 г.–24.01.2011 г. отново ще се приеманемат документи на кандидат -потребителите на услугата и желаещите да се включат като лични асистенти. Договори с одобрените на втория етап ще се сключат от м. Март 2011 г.

1. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга могат да подадат заявление/ по образец/ и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в община Несебър - партньор по проекта. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент.
За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:
лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
Публикувано 10 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews