Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N115
гр.Несебър 19.01.2011г.
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба N5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение N1178 от Протокол N33/21.12.2010г. на ОС - Несебър,
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за банков офис на общинско помещение на площ от 12 кв.м, находящо се в Център за административно информационно обслужване Офис N1, представляващ част от пристройка към съществуваща административна сграда на Община Несебър в гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10, АОС N690/22.06.2000г., при следните условия:
Публикувано 20 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-272 от 17.01.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 и чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед N476/17.12.2010г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51500.75.199 /образуван от имоти с идентификатори 51500.75.1 и 51500.75.7/ по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, на площ от 9457кв.м., с който план имота се отрежда „за търговски обект, комплекс”, устройствена зона „Пп”, при устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,00, максимална височина Н=10,00м. и Позеленяване=50% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповедта и проекта за ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувано 17 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N 94-00-379 от 01.11.2010г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 и чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица , че със Заповед N379/01.11.2010г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51500.241.1 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор 51500.241.1 на площ от 3120кв.м., с отреждане за “Ваканционно селище” – устройствена зона „Ос”, при устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, максимална височина Н=10,00м. и Позеленяване=50% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповедта и проекта за ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувано 17 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-271 от 17.01.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за “Частичен подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 51500.243.14 и 51500.234.15 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.241.14 на площ от 4535кв.м. и имот с идентификатор 51500.241.15 на площ от 4534кв.м., с отреждане на имотите за „жилищно строителство”, при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Н=10,00м. и минимално озеленена площ от 50%, като достъпа до имотите се осъществява през имоти с идентификатори 51500.243.9 и 51500.243.15 по кадастралната карта”.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават до Община Несебър, в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувано 17 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-271 от 17.01.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за “Частичен подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.84.50 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.84.50 на площ от 1999кв.м. с отреждане за “Жилищни сгради” – устройствена зона „Жс”, при устройствени показатели,както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Н=12,00м. и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават до Община Несебър, в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувано 17 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews