Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N 10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.01.2011г. от 09:00ч. в заседателната зала при Община Несебър ще се проведе второ заседание на комисията за отваряне и оповестяване на ценовите предложения по открита процедура по ЗОП с предмет: „Изграждане на улици в ж.к. „Черно море”гр. Несебър”
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Отдел „Капитално строителство и проектиране”
Публикувано 27 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N 10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.01.2011г. от 11:00ч. в заседателната зала при Община Несебър ще се проведе второ заседание на комисията за отваряне и оповестяване на ценовите предложения по открита процедура по ЗОП с предмет: „Изграждане на новo строителство на сгради общинска собственост на територията на община Несебър по обособени позиции”
Обособена позиция N1: „Изграждане на пристройка с физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в УПИ ² – общ.кв.27 в гр. Обзор, община Несебър”
Обособена позиция N2: „Изграждане на „Културен дом” УПИ I – 135, кв.63 в гр. Свети Влас, община Несебър”

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Публикувано 26 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-482/26.01.2011г.

Отдел ТСУ при Община Несебър съобщава, че със заповед N3/21.01.2011 год. е допуснат ПУП-Парцеларен план за Външно кабелно захранване 0.4кV които ще захрани нов кабелен разпределителен шкаф и ел.табло пред ПИ 39164.15.405 находящ се в землището на с.Кошарица, местност „Сулуджана”, община Несебър.
Според заявеното намерение трасето на обекта преминава по полски пътища, представляващи ПИ 39164.15.34 ; 39164.15.28 и 39164.15.404 и достига до ПИ 39164.15.405, с дължина на трасето 203 м.л..
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано 26 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-467/25.01.2011 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на н-ци Цвятко Костов Тодоров, собственици на имот 73571.35.25, м.”Саръямач”, землище с.Тънково, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот 73571.35.130, м.”Саръямач” землище с.Тънково.
Проектът касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот 73571.35.130 на пхлощ от 5389 кв.м. С плана за застрояване имота се отрежда „За фотоволтаици”-устройствена зона „Пп” при градоустройствени показатели: Кпл.=60%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 25 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-420/24.01.2011г.
Отдел ТСУ при Община Несебър съобщава, че със заповед N4/21.01.2011 год. е допуснат ПУП-Парцеларен план на обект: за „Външни канализационни мрежи” за имот с идентификатор 39164.15.185 по КК на с.Кошарица, месност “Сулуджана” с начин на трайно ползване урбанизирана.
Според заявеното намерение трасето на обекта започва от съществуваща канална шахта северно от ПИ 39164.15.319 находяща се в ПИ 39164.15.34-полски път, преминава през дере с идентификатор 39164.15.28, ПИ 39164.15.6-полски път и достига до ПИ 39164.15.185 в землището на с.Кошарица, местност ”Сулуджана”. Определен сервитут от 3.00 м.л. двете му страни засягащ следните имоти: 39164.15.318; 39164.15.319; 39164.15.35; 39164.15.103 и 39164.15.500.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано 24 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews