Архив обяви община Несебър

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2010ГОД. И ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2011Г. ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

15.02.2011г.
с.Кошарица – от 11,00ч. - в сградата на кметството
с.Гюльовца – от 13,00ч. - в сградата на кметството
с.Оризаре – от 14,00ч. - в сградата на кметството
с.Тънково – от 15,00ч. - в сградата на кметството
с.Равда – от 17,00ч. – в сградата на кметството

16.02.2011г.
гр.Обзор – от 11,00ч. – в сградата на кметството
гр.Свети Влас - от 13,00ч. - в сградата на кметството
гр.Несебър – от 15,00ч. - в зала Мелсас
Публикувано 08 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-721/08.02.2010 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Несебър съобщава на наследниците на Стоянка Апостолова Атанасова –Атанас Жеков и Дарина Жекова от гр.Бургас заинтересовано лице, че със заповед N20/03.02.2011г.е одобрен подробен устройствен план/план за застрояване за имот пл. N 39164.25.7 в землището на с.Кошарица, м.”Под село”, /Съседен на Ваш имот/ касаещ преотреждане на земеделски имот за неземеделски нужди с отреждане за “За спортен терен”,при устройствени показатели: Кпл.=50%; Кинт.=1.00; максимална височина Н=10.00м. и мин. озел. площ 20%
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14 дневен срок от публикуване на съобщението.
0554/293-42 за контакт.
Публикувано 08 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - С Ъ О Б Щ Е Н И Е 92-00-673/07.02.2011г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места обект:
“ВЛ 110 кV п/ст „Айтос”- п/ст “Слънчев бряг-запад” в землищено на община Несебър.
За подобряване на електрозахранването на регион Бургас,НЕК-ЕАД е включила в инвестиционната си програма изграждане на ел.подстанция 110/20 кV /п/ст „Слънчев бряг-запад”/ върху имот от територията на с.Кошарица,община Несебър.
Присъединяването на подстанцията ще се осъществи чрез разкъсване на ВЛ „Емона”110 кV и изграждане на нова въздушна линия-от п/ст „Айтос” 110/20кV дО п/ст „Слънчев бряг-запад”110/20 кV.
За новата въздушна линия /ВЛ 110 кV п/ст „Айтос”-п/ст Сл.бряг-запад/ е изготвен окончателен ПУП-ПП.
Публикувано 08 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
________________________________________________________
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013

ДФ „Земеделие” одобри проект на Община Несебър по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”. Проектът е със заглавие „Залесяване на 132 дка общински земи в землището на с. Оризаре, община Несебър” и включва дейности по механизирана почвоподготовка, закупуване, транспорт и временно съхранение на посадъчен материал и залесяване. Целта на проектното предложение е създаването на горски култури върху изсъхнали такива с местния дървесен вид – полски ясен. Инвестицията ще бъде извършена върху 132 дка общински неземеделски земи в землището на с. Оризаре, местност „Оризарски осенак”. Стойността на субсидията е 88 161,60 лв. с ДДС. Предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ между община Несебър и ДФ „Земеделие”.
Публикувано 04 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews