Архив обяви община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Несебър, на основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове,

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 01.03.2011г. включително на Гише ¹1 в Информационния център на Община Несебър.

Публикувано 14 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
Община Несебър уведомява всички граждани, че от 15.02.2011г. дирекция „Транспорт” ще приема заявления за магнитни карти за бариерите в Стария град и заявления за паркоместа.

При подаване на заявление за магнитни карти, трябва да бъде представена лична карта, както и да бъде върнат миналогодишния
Пропуск за паркинга
Уведомяваме всички жители и гости на Несебър, че от 15 април 2011г ще бъдат поставени бариерите в стария Несебър.
Публикувано 10 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р -У В Е Д О М И Т Е Л Н О П И С М О
Във връзка с провеждане на обществена поръчка , открита процедура по ЗОП , с предмет : : "Доставка на хранителни продукти , хигиенни , санитарни материали , консумативи и дезинфектанти за нуждите на детски заведения , млечни кухни , социален дом и социален патронаж на територията на Община Несебър по обособени позиции „.
и на основание чл. 69 а , ал.3 от ЗОП , Ви уведомяваме , че второто публично заседание на Комисия ,назначена със Заповед N 107 / 14.01.2011 г. ще се проведе на 10.02.2011 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Несебър – гр. Несебър , ул. „ Еделвайс „ N 10 .
Гореописаното заседание ще протече по следния дневен ред :
1. Отваряне на ценовите оферти
На заседанието имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация .
Възложител : ........./ Иван Гургов – Зам. Кмет /
Управомощен съгл. Заповед N 686 / 17.06.2010 г.
Публикувано 09 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-729/08.02.2011г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 ал.2 ,т.4 от ЗУТ,Община Несебър съобщава на собствениците на ПИ 02703.501.282, ПИ 02703.501.274 находящи се в бивш стопански двор на с.Баня и собственика на ПИ 02703.25.5 находящ се в м.”Кариян”,землище с.Баня, заинтересовани лица, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за ПИ 02703.501.281 по кадастрална карта на с.Баня, /бивш стопански двор/, /Съседен на Ваш имот/ касаещ изменение на ПУП ,отреждане на имот N248 с идентификатор 02703.501.281 в кв.43 с площ от 4615 кв.м.
с плана за застрояване имота се отрежда за “Жилищно строителство ”-устройствена зона “Жм”, при устройствени показатели:Кпл.=40%, Кинт.=1.20 максимална височина Н=10.00м. и минимално озеленена площ 40%.

Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Публикувано 08 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews