Архив обяви община Несебър


Съобщение:

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на "Еко Визия" ООД, за водовземане на подземни води от ТК "Еко Визия - Баня", предвиден за изграждане в землището на с.Баня, община Несебър, област Бургас.
Публикувано 24 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
На основание приетите промени в ЗУТ и ЗУЧК се налага изменение и допълнение на разпоредбите на Наредба №10 на Общински съвет-Несебър. В тази връзка приканваме всеки, който има конкретно предложение за промяна или допълване на текстове от Наредбата да го представи в писмен вид за обсъждане на предстоящите заседания на Комисията по преместваемите обекти.
Предложения ще се приемат в Община Несебър, Фронт офис 2, Гише 2 до 08.11.2013г.
Първо заседание на Комисията по преместваеми обекти във връзка с обсъждане на предстоящите промени в Наредбата се насрочва за 29.10.2013г. от 14.00ч. в сградата на
Община Несебър.

Председател на Комисията по
преместваеми обекти: /п//Арх.Ат.Пинков/
Публикувано 24 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-6603/22.10.2013 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на имот 61056.56.79, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот 61056.56.126, м.”Хендек тарла” землище с.Равда.
Проектът касае изменение на ПУП-ПЗ за имот 61056.56.126 на площ от 6262 кв.м. С плана за застрояване имота се отрежда за устройствена зона „Ок” при градоустройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=15.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 22 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-6604/22.10.2013 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на имот 61056.56.79, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот 61056.56.34, м.”Хендек тарла” землище с.Равда.
Проектът касае изменение на ПУП-ПЗ за имот 61056.56.34 на площ от 5401 кв.м. С плана за застрояване имота се отрежда за устройствена зона „Ок” при градоустройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=15.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 22 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК"
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 419/ 17.10.2013г.
"ДРИЙМС 2000" ЕООД
(име/наименование на задълженото лице)
ЕИК / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП 102854452
ЕГН/ЕИК Адрес за кореспонденция: гр. ПОМОРИЕ ПК8200, УЛ.”ЛОЗЕНГРАДСКА” , №8
Адрес по чл. 8 от ДОПК: гр. ПОМОРИЕ ПК8200, УЛ.”ЛОЗЕНГРАДСКА” , №8
Представлявано от: АТАНАС ХРИСТОВ ЛАЛЕВ
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №419/19.09.2013г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК №419/19.09.2013г.
Публикувано 17 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews