Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№92-00-8284#1/18.12.2013г.
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект за парцеларен план на обект „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас” и ЕП „Септемврийче” от бивш ПИ 11538.1.3 по настоящем ПИ 11538.1.184 и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас”, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на съоръжението започва от съществуващ ЖР 56 в ПИ 11538.504.539 до ново ЖР 952-90 в ПИ 11538.1.36, като захранващите кабели тръгват от имот 11538.504.539 урбанизирана територия и преминават през ПИ 11538.1.96 с дължина на трасето 34.33м. с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 11538.1.98 с дължина на трасето 141.38м с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път и влиза в ПИ 11538.1.99 урбанизирана територия. Общата дължина на трасето е 180м. Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 35, ет.3, тел. 2-93-35
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 18 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър


СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Информация относно обществения интерес по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...

Публикувано 18 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър


У В Е Д О М Л Е Н И Е


от "ЙОТ-ХА-КА-БАУ" ООД, ЕИК 202278303
Област Бургас, Община Несебър, с. Равда, ул. "Дунав" 2

Публикувано 18 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх.№94-00-8120/13.12.2013г.С настоящото на основание чл.61 от АПК във връзка с чл.140 /3/, чл.131 и чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите собствениците за имот УПИ VІ-526, кв.30 с идентификатор по одобрена кадастрална карта 11538.504.962 по плана на С.О.”Инцараки” , землище гр.Свети Влас, че е издадена виза за проектиране №431/12.12.2013г. на жилищна сграда в гореописания имот.
Публикувано 16 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№92-00-8186/14.12.2013г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Кабел 20кV 3x(1x185MM²) от ПС”Сл. Бряг” през поземлени имоти с идентификатори 51500.56.47 и 51500.66.33 до ТП”Инджекьой 1” в поземлен имот с идентификатор 51500.69.12 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано 14 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews