Архив обяви община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-1022/22.02.2011г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 ЗУТ,Община Несебър съобщава на Георги Димитров Чифильонов от гр.Несебър,записан като собственик на ПИ 39164.16.21 в кадастралните регистри на КК и Димо Костов Търтев от гр.Несебър, записан като собственик в кадастралните регистри на КК на ПИ 39164.16.23 заинтересовани лица, че със заповед N43/22.02.2011г.на кмета на община Несебър е одобрен подробен устройствен план/план за застрояване за имоти пл.N 39164.16.22 в землището на с.Кошарица, м.”Логополу”, /Съседен на Ваш имот/ касаещ преотреждане на земеделски имот за незамеделски нужди.
С плана за застрояване имота се отрежда за “Жилищно строителство ”-устройствена зона “Жм”, при устройствени показатели:Кпл.=40%, Кинт.=1.20 максимална височина Н=10.00м. и минимално озеленена площ 60%. Заповедта и проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано 22 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.2,ал.1 от НВМОП и във връзка с вътрешните правила на община Несебър удължавам срока до 25.02.2011г. до 16:00часа за подаване на оферти на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Несебър” със следните обособени позиции:
• Обособена позиция N 1 – „Предоставяне на универсални пощенски услуги”;
• Обособена позиция N 2 – „Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги) ”.
• Обособена позиция N 3 – „Отпечатване, пликоване и доставка на данъчни съобщения за 2011г. /хибридна поща/

Документацията е налична на сайта на община Несебър, сектор – Икономика – раздел – обществени поръчки.

Публикувано 21 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
Съобщение:
Общински съвет Несебър уведомява всички заинтересовани лица, че са внесени в Общински съвет – Несебър проекти за изменение и допълнение на Наредба N 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Несебър и на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на Община Несебър.
На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложените проекти в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение. /21.02.2011г./

Изменение в Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.
Публикувано 21 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-959/18.02.2011г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за електрозахранване за трасе на кабели 20КV обекти: СН КЛ 400 мм „П/с Слънчев бряг-запад” съединителна муфа към ВС Палма”; СН КЛ 400 мм „П/с Слънчев бряг-запад” съединителна муфа към ВС Лариса”; СН КЛ 400 мм „П/С Слънчев бряг-запад” съединителна муфа към ТП Шатра2”; СН КЛ 185 мм „П/с Слънчев бряг-запад” –ТП „Арка” ; СН КЛ 185 мм „П/с Слънчев бряг-запад” ВЛ Септемврийче” в землищата на с.Кошарица и гр.Несебър,община Несебър.

Трасето на обекта преминава по полски пътища, представляващи ПИ 39164.13.57 ; 39164.15.58 39164.15.88; 51500.172.34; 51500.10.27; 51500.21.39; 51500.22.109; 51500.22.107; 51500.22.74; 51500.172.21 и 51500.37.12.В имотите през които минава кабела се учредява сервитутна ивица по 2.00м. от двете страни.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37./тел. 0554/293-42/

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 18 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-960/18.02.2011г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места “Външен канал за имот 39164.15.185 в землищено на с.Кошарица, месност “Сулуджана” община Несебър.
Трасето на канала започва от шахта северно от имот 39164.15.318 в имот 39164.15.34-полски път минава през имот 39164.15.28-дере и имот 39164.15.6 и достига до имот 39164.15.185 собственост на инвеститора.Сервитута на канала засяга следните имоти 39164.15.318; 39164.15.319; 39164.15.35; 39164.15.500 и 39164.15.22.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37./тел. 0554/293-42/

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 18 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews