Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-1290 от 10.03.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за “Частичен подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.243.12 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.243.12 на площ от 4034кв.м., с отреждане за „жилищно строителство”, при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Н=15,00м. и минимално озеленена площ от 50%”.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N 10 ет.3 ст.N 32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават до Община Несебър, в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувано 14 Mar 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-1291 от 10.03.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за “Частичен подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.243.13 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.243.13 на площ от 4034кв.м., с отреждане за „жилищно строителство”, при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, Н=15,00м. и минимално озеленена площ от 50%”.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават до Община Несебър, в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувано 14 Mar 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ
На 14.03.2011г. от 14:00ч. в заседателната зала при Община Несебър ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на посадъчен материал – цветя, храсти и тревни смески, препарати за растителна защита, торове и почва за озеленяване на паркове и градинки на територията на Община Несебър по обособени позиции:
N1 БКС гр. Несебър
N2 БКС гр. Свети Влас
N3 БКС с. Равда
N4 БКС гр. Обзор”
Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Отдел „Капитално строителство и проектиране”
Публикувано 14 Mar 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N 10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364

СЪОБЩЕНИЕ


На 24.02.2011г. от 10:00 ч. в сградата на Общинска Администрация, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10, ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открит конкурс по реда на НВМОП с предмет:

„Реконструкция на игралното поле на градски стадион – гр. Несебър”

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :............ /Кл. Каравасилева - Директор
на Дирекция „УТ, КСП и КС” при Община Несебър,оправомощена със Заповед N 686/17.06.2010г./
Публикувано 23 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-1023/22.02.2011г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на собственика на УПИ I-215 в кв. 33 по плана на с.Баня, с идентификатор 02703.501.591, заинтересована страна, че със заповед N38/17.02.2011 год. на кмета на община Несебър е одобрено изменение на ПУП за УПИ II-215 в кв.33 по плана на с.Баня Проекта касае разделяне на УПИ II-215 с идентификатор по кадастрална карта 02703.501.592 на площ от 1069 кв.м. на новообразувани УПИ II-215 на площ от 497 кв.м. и УПИ V²²²-215 на площ от 497 кв.м..Заосигуряване достъп до новообразунания УПИ VIII-215 се обособява от бившия УПИ II-215 улица-тупик с площ от 74.40 кв.м. С плана за застрояване за новообразуваните УПИ се предвижда свободно застрояване устройствена зона “Жм”, при устройствени показатели:Кпл.=40%, Кинт.=1.20 максимална височина Н=10.00м. и минимално озеленена площ 40%.
Заповедта и проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано 22 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews