Архив обяви община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-1590/24.03.2011 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Георги Атанасов Налбантов собственици на имот 02703.16.92; наследниците на Георги Христов Порточанов,Божин Христов Порточанов, Вангелия Христова Иванова и Анастасия Христова Миткова собственици в имот 02703.16.94, че със заповед N79/18.03.2011 год. е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 02703.16.93 в месността”Сувала” в землището на с.Баня -имотита се отрежда за “Жилищно строителство” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
0554/293-42 за контакт.
Публикувано 29 Mar 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-1618/25.03.2011г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за изграждане на обект:Външно ел.захранване на жилищни сгради „Шато панорама” в имот с идентификатор 39164.15.185, местност „Сулуджана”, землище с.Кошарица,община Несебър.

Трасето на кабела е с дължина 116м.Започва от нов БКТП в ПИ 39164.15.144, преминава през ПИ 39164.15.6 полски път собственост на община Несебър и достига до ПИ 39164.15.185.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37 /тел.0554/293-42/.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 25 Mar 2011 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР З А П О В Е Д - N...270.. гр.Несебър 23.03..2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение N 1198, т.VIII от Протокол N 34/31.01.2011г. на ОС-Несебър

ОБЯВЯВАМ:
Прием на документи за извършване търговска дейност “Атракционно – панорамно влакче”, със собствено атракционно влакче в пешеходната алея на гр. Несебър, на север от кв. 78 б, в, г и кв. 78 по плана на града нова част, около стара част - гр. Несебър, за летен сезон 2011 г.
Публикувано 24 Mar 2011 от Пресцентър община Несебър
Проект за Промяна на Нардба N 11

„В чл.164 се добавят: Ал.4 За ползване на гробни места над 25 години се заплащат еднократни такси, както следва:
1. до 15 години – 30лв.
2. за вечни времена – 150лв
3. за ползване на семейни гробни места – 40лв.
Ал.5 За урнов гроб се заплащат таксите по ал.3, т.1 и т.2, намалени с 50 на сто.
Ал.6 За предварително запазване на индивидуални гробни места и места за гробници – 2000лв.
Ал.7 За предварително запазване на урнови ниши, таксата е в размер на 50 на сто от таксата по ал.6.”

НАРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано 19 Mar 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-1401 от 17.03.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за “Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I-общ. в кв.90 по плана на гр.Несебър, касаещ обособяване от УПИ I-общ. „За озеленяване, КОО и гаражи” на новообразуван УПИ I-общ. на площ от 1129кв.м. с отреждане „За озеленяване и гаражи” и новообразуван УПИ II-общ. на площ от 184кв.м. с отреждане „За КОО”, като с плана за застрояване на двата новообразувани УПИ се запазва съществуващото едноетажно застрояване и устройствени показатели”.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет.3 ст. 32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават до Община Несебър, в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувано 17 Mar 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews