Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-1968 от 11.04.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед N77/14.03.2011г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП - план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 51500.243.14 и 51500.243.15 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор 51500.243.14 на площ от 4535кв.м. и имот с идентификатор 51500.243.15 на площ от 4534кв.м. с отреждане за “Жилищно строителство” – устройствена зона „Жм”, при устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, максимална височина Н=10,00м. и Позеленяване=50% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповедта и проекта за ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщението.тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 11 Apr 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-1636 от 11.04.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на Антоанета Любенова Джубрилова и Надежда Кънчева Топалова - заинтересувани лица, че е издадено разрешение за строеж N9 от 05.04.2011г. на Георги Димитров Шишманидов за ”Вътрешно преустройство – промяна функционалното предназначение на търговски обект в „кафе – експресо” ” в УПИ III-164 кв.47 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.501.404 по кадастралната карта на града /с идентификатор на обекта 51500.501.404.1.1/.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Началника на РДНСК-гр.Бургас в 14-дневен срок от съобщението.тел. за връзка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 11 Apr 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-1983 от 11.04.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за именение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.83.54 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна устройствената зона в „Ок” /”за курортно строителство”/ на имот с приключила процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с идентификатор 51500.83.54 на площ от 5003кв.м. и установяване на устройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, максимална височина Н=15,00м. и минимално озеленена площ от 50%. Имот 51500.83.54 е образуван от имоти с идентификатори 51500.83.28, 51500.83.29, 51500.83.30, 51500.83.31 и 51500.83.32 с приключила процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди/.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в едномесечен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 11 Apr 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-1842/05.04.2011 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на н-ци Цвятко Костов Тодоров, собственици на имот 73571.35.25, м.”Саръямач”, землище с.Тънково, че със заповед N115 от 01.04.2011 год. е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за имот 73571.35.130, м.”Саръямач” землище с.Тънково.
Проектът касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот 73571.35.130 на пхлощ от 5389 кв.м. С плана за застрояване имота се отрежда „За фотоволтаици”-устройствена зона „Пп” при градоустройствени показатели: Кпл.=60%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ от 40%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N36 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 06 Apr 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-1813 /04.04.2011г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131 ал.2 ,т.4 от ЗУТ,Община Несебър съобщава на собствениците на ПИ 02703.501.282, ПИ 02703.501.274 находящи се в бивш стопански двор на с.Баня и собственика на ПИ 02703.25.5 находящ се в м.”Кариян”,землище с.Баня, заинтересовани лица, че със заповед N114/01.04.2011г. е одобрен подробен устройствен план/план за застрояване за ПИ 02703.501.281 по кадастрална карта на с.Баня, /бивш стопански двор/, /Съседен на Ваш имот/ касаещ изменение на ПУП ,отреждане на имот N248 с идентификатор 02703.501.281 в кв.43 с площ от 4615 кв.м.
с плана за застрояване имота се отрежда за “Жилищно строителство ”-устройствена зона “Жм”, при устройствени показатели:Кпл.=40%, Кинт.=1.20 максимална височина Н=10.00м. и минимално озеленена площ 40%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано 04 Apr 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews