Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N587 гр.Несебър, 16.05.2011г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба N5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение N1256 от Протокол N35/01.03.2011г. и Решение N1308 от Протокол N36/11.04.2011г. на ОС – Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект ТЦ «Базар 2004» на площ от 140 кв. м., представляващи част от общинска сграда – частна общинска собственост с идентификатор 51500.501.328.2, АОС N1941/29.04.2004г., находяща се на ул.”Митрополитска”N15, УПИ I, кв.6 по плана на гр.Несебър – стара част, както следва:
1. Начална конкурсна годишна наемна цена 6000 /шест хиляди/ лв. с ДДС
2. СРОК за отдаване под наем – 5 / пет/ години
Публикувано 17 May 2011 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД N589 гр.Несебър, 16.05.2011г.
На основание на чл.44,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.69, ал.1 от Наредба N5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение N1322 от Протокол N 36/11.04.2011г. на Общински съвет Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост за отглеждане на животни, при следните условия:
1.Начална конкурсна годишна наемна цена:
- За Имот 73571.49.82 на площ 3071кв.м в землището на с.Тънково, м.”Камарата”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя , АОС 4435/07.03.2011г. - в размер на 100лв. без ДДС;
- За Имот 73571.49.90 на площ 3004кв.м в землището на с.Тънково, м.”Дядо Ивановата чешма”, с начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, АОС 4436/07.03.2011г.- в размер на 100лв. без ДДС;
Публикувано 17 May 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-1371/24.03.2010г.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на
основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места “Външно ел. захранване с кабели НН за жилищни сгради в имот 39164.11.122”: - в землищено на с.Кошарица, месност “Домузбунар”.
Трасето започва от подробна тока N1- съществуващо БКТП продължава през имоти:
39164.11.171; 39164.11.3 и 39164.11.49- полски пътища. Трасето на кабела е с дължина 213 м.л., с определен сервитут засягащ имоти:39164.11.125; 39164.11.124; 39164.11.678; 39164.11.679; 39164.11.123 и 39124.11.122.Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37./тел. 0554/293-42/
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
“Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 17 May 2011 от Пресцентър община Несебър


Община Несебър информира обществеността за успешното приключване на дейностите по проект „Укрепване свлачище на с. Равда”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с договор N- BG161PO001/4.1-02/2008/012. Периода на изпълнение на проекта е от 21.05.2009 г. до 21.05.2011 г., като максималната стойност възлиза на 953 391, 84 лв.

Публикувано 13 May 2011 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД N 378 / 29.04.2011 г.


На основание ПМС 182 / 24.07.96 г. и Раздел I от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи във връзка с чл.7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

ЗАПОВЯДВАМ:

На основание чл.4 и чл.5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, определям следните водни площи и прилежащите плажни ивици, открити и закрити плувни басейни разрешени за ползване през курортния сезон на 2011 година, които следва да бъдат обезопасени съгласно чл.7 от Раздел II на Наредбата, а именно:
Публикувано 13 May 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews