Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър уведомява лицата, подали заявление за настоящ адрес /адресна карта/ в общинската администрация и по кметствата в периода от 1 септември 2010 г. до 31 януари 2011 г., че на основание p 78 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация /обн.ДВ,бр.39 от 2011 г./, в срок до 20.07.2011 г. да представят следните документи:
- документ за собственост;
- договор за ползване на имота за жилищни нужди;
- писмено съгласие на собственика чрез декларация-образец.

След 20.07.2011 г. лицата, не представили необходимите документи, ще бъдат заличени от регистъра на населението на Община Несебър.

За справки тел. 2-93-13; 2-93-10
Публикувано 31 May 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N 94-00-2865/25.05.2011 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, на собствениците на имот 61056.56.34, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот 61056.56.61, м.”Хендек тарла” землище с.Равда.
Проектът касае промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот 61056.56.61 на пхлощ от 2852 кв.м. С плана за застрояване имота се отрежда „За жилищно строителство”-устройствена зона „Жс” при градоустройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=12.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет.3 ст.36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 25 May 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.N 2847/20.05.2011г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед N193/20.05.2011 год. е одобрено изменение на ПУП- План за регулация за ПИ 39164.13.192 в землището на с.Кошарица, местност „Кору дере”,касаещо обособяване от имот 39164.13.192 на площ от 9200 кв.м. новообразувани:ПИ 39164.13.320 с площ 5545 кв.м.и ПИ 39164.13.321 с площ от 3655 кв.м.
С плана за застрояване за новообразуваните имоти се запазва отреждането за Вилни сгради устроиствена зона „Ов” .
Заповедта и проекта за ПУП се намират в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N37 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Тел. за контакт /0554/293-42/
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
Публикувано 20 May 2011 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР - С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-2764/17.05.2011г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места “Външен питеен водопровод и КПС с тласкател за БФК за имот с идентификатор 39164.11.122, местност „Домузбунар”,землище с.Кошарица,община Несебър”
Трасето на водопровода е с дължина 425м.л. започва от уличен водопровод Ф80,минава през пасище съставляващо имот с идентификатор по КК 39164.24.2, през полски път с идентификатори 39164.24.1, 39164.24.52, 39164.11.3 и 39164.11.149 и достига до имот 39164.11.122 собственост на инвеститора.
Трасето на канализацията е с дължина 340м.л. минава на 1.00м.южно от водопровода по полски пътища 39164.11.149, 39164.11.3 и 39164.24.52 и достига до БФК Ф315.
Определен е сервитут по 3м. от двете страни на трасетата. Имотите засегнати от сервитута на водопровода и канализацията са:39164.11.123, 39164.11.679, 39164.11.678, 39164.11.129, 39164.11.128, 39164.11.127,39164.11.126, 39164.11.125, 39164.11.149, 39164.11.3,39164.11.68,39164.11.69, 39164.11.98, 39164.11.67, 39164.11.2, 39164.11.1, 39164.24.4, 39164.24.52,39164.24.1, 39164.25.232, 39164.503.105,39164.24.2 и 39164.501.461.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 19 May 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N 588 Гр.Несебър, 16.05.2011г.
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 във връзка с чл.36, ал.1 от Наредба N5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение N1316 от Протокол N36/11.04.2011 на Общински съвет -Несебър
З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, представляващ земеделски имот с кадастрален N11538.1.90,по кадастралната карта на гр.Свети Влас, на площ от 555кв.м. /петстотин петдесет и пет кв.м./, с трайно ползване – дере, АчОС 2698/31.08.2007г.
При следните условия:
Публикувано 17 May 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews