Архив обяви община Несебър


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър, уведомява своите граждани, че на 10 юни 2011 г. от 10.00 -12.00 часа в залата на Общината ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.
Тя е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.
За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се появява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.

За справки и записвания – 0554 29367 – Община Несебър
Публикувано 08 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р съобщава, че на основание чл.121,ал.1 във връзка чл.128, ал.5 от ЗУТ на 17.06.2011год.от 10.00 ч.часа в сградата на Община Несебър ще се проведе Обществено обсъждане на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на Кабели 20кV за захранване на нов БКТП 1х800 кVА в имот с идентификатор 11538.2.70 местност „Юрта”,землище гр.Свети Влас за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.

Проекта е изложен в сградата на общинската администрация в стая 37 ет.3. всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. тел.За контакт 0554/2-93-42/.
Писмени становища могат да се предоставят в община Несебър или на срещата за обществено обсъждане.
Публикувано 06 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N700
Гр.Несебър, 01.06.2011 г.На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба N 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение N1360 от Протокол N37/31.05.2011г. на Общински съвет – Несебър


З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 2000кв.м. / две хиляди квадратни метра/, представляващи част от имот – публична общинска собственост УПИ III-общ., в кв.6 по плана на гр.Обзор, АОС N1480/28.11.2002г., съгласно приложената схема, за извършване на атракционна дейност, за срок от 2 /два/ месеца , считано от 01.07.2011г. до 31.08.2011г., при следните условия:
Публикувано 01 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N701
Гр.Несебър, 01.06.2011г.


На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба N 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение N1359 от Протокол N37/31.05.2011г. на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, УПИ II-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АПОС N891/29.11.2000г. за извършване на атракционна дейност, съгласно приложената схема:
Публикувано 01 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N702
Гр.Несебър, 01.06.2011г.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба N 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение N1358 от Протокол N37/31.05.2011г. на Общински съвет – Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, УПИ I-общ., в кв.78 по плана на гр.Несебър, АПОС N890/29.11.2000г. за извършване на атракционна дейност – „Цирк” за срок от 2,5 месеца/ два месеца и половина/ за сезон 2011г., при следните условия:
Публикувано 01 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews