Архив обяви община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-3295/13.06.2011г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ,Община Несебър съобщава на Любомир Лечев Лечев от гр.Поморие, кв.”Свобода”бл.19,вх.2,ет.2 собственик на ПИ 18469.36.54; Жеко Либчев Жеков собственик на ПИ 18469.36.58 и Ралица Иванова Иванова от гр.София, ул.”Белите брези” N6 собственик на ПИ 18469.35.92 заинтересовани лица, че със заповед N221/13.06.2011г. е одобрен подробен устройствен план/план за застрояване за имот пл.N 18469.36.57 в землището на с.Гюльовца, м.”Корията”, /Съседен на Ваш имот/ касаещ преотреждане на земеделски имот за незамеделски нужди.
С плана за застрояване имота се отрежда за “Складове за съхранение на селскостопанска техника ”-устройствена зона “Пп”, при устройствени показатели:Кпл.=40-80%, Кинт.=1.00-2.50 максимална височина Н=10.00м. и минимално озеленена площ 20-40%.
Заповедта и проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде обжалвана чрез община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14 дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано 14 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-3290 от 13.06.2011г.
Община Несебър на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Кабели 0,4kV за захранване от БКТП до ТЕМО на жилищна сграда в имот с идентификатор 51500.86.20 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”. Трасето на кабела е с дължина 112м. Започва от БКТП в имот 51500.86.18 – урбанизирана територия /частна собственост/, преминава през второстепенна улица с идентификатор 51500.86.21 – собственост на Община Несебър и достига до ТЕМО в имот с идентификатор 51500.86.20/собственост на инвеститора/.
Проекта е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” 10 ет.3 стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.
Публикувано 13 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-3275 от 13.06.2011г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.84.50 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор 51500.84.50 на площ от 1999кв.м. С плана за засторяване имота се отрежда за „Жилищни сгради”-устройствена зона „Жс” при градоустройствени показатели, както следва : Кплътност=30%, Кинт.=1,50, максимална височина Н=12,00м. и минимално озеленена площ 50%.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в едномесечен срок от настоящото съобщение до Община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 13 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-3276 от 13.06.2011г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.77.34 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор 51500.77.34 на площ от 1666кв.м. С плана за засторяване имота се отрежда за „Жилищно строителство” - устройствена зона „Жс” при градоустройствени показатели, както следва : Кплътност=30%, Кинт.=1,50, максимална височина Н=12,00м. и минимално озеленена площ 50%.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в едномесечен срок от настоящото съобщение до Община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 13 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р З А П О В Е Д N773 Гр.Несебър, 08.06.2011г.
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 от Наредба ¹ 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решения N1358, 1359,1360 от Протокол ¹37/31.05.2011г. на Общински съвет – Несебър със Заповеди на кмета на Община Несебър N700/01.06.2011г., N701/01.06.2011г. и N702/01.06.2011г. са обявени публично оповестени конкурси за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за извършване на атракционна дейност. При изготвяне на заповедите в т.7.1 е допусната техническа грешка при изписване на датата за провеждане на конкурса „17.06.2011г.”. Тъй като обявените конкурси са неприсъствени т.е. лицата, които участват в конкурсите не присъстват лично, а се оценяват подадените писмени предложения в запечатан плик, то поправката на тази явна фактическа грешка относно датата за провеждане на конкурсите не би могло по никакъв начин да създаде неблагоприятни последици за желаещите да участват в тях. Предвид горното и на основание чл.62,ал.1 от АПК
Публикувано 09 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews