Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР - УПРАВЛЕНИЕ БКС - СЪОБЩЕНИЕ

Съобщава се на гражданите на Община Несебър, че от 20 до 26 юни ще бъде извършено основно почистване на съставните села в следния график:
Вторник-21 юни 2011 г. –СЕЛО ТЪНКОВО
Сряда -22 юни 2011 г.-СЕЛО ГИЛЬОВЦИ
Четвъртък-23 юни 2011 г.- СЕЛО ОРИЗАРЕ

Ще бъдат осигурени транспортни средства за едрогабаритните отпадъци, като същите да бъдат поставени до наличните съдове за битови отпадъци.

От ръководството на Община Несебър 15.06.2011 г.
Публикувано 15 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-3310 от 14.06.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед N227/13.06.2011г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП - план за застрояване за имот с идентификатор 51500.83.54 /образуван от имоти с идентификатор па кадастрана карта 51500.83.28, 51500.83.29, 51500.83.30, 51500.83.31 и 51500.83.32/, находящ се в местност „Кокалу”, гр.Несебър, който план касае отреждане на имота с площ 5003кв.м. „За курортно строителство” -устройствена зона „Ок” при запазване на устройствените показатели : Кпл.=30%, Кинт.=1,50, максимална височина на застрояване Н=15,00м. и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта и проекта за ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщението. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 15 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на общинска спортна база и обслужващи обекти в ПИ 61056.65.17, местност „Чатал тепе”, землище на с. Равда, Община Несебър” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица, че с РЕШЕНИЕ N БС-40-ПР/31.05.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на общинска спортна база и обслужващи обекти в ПИ 61056.65.17, местност „Чатал тепе”, землище на с. Равда, Община Несебър” е преценено да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/, тъй като няма вероятност същото да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
Публикувано 14 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-3296/13.06.2011г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ,Община Несебър съобщава на Костадин Лефтеров Златинов собственик на ПИ 18469.36.17; Донка Демирева Ганева от с.Гюльовца, ул.”Янко Андонов”N27;Стоян Демирев Петров; Стойко Демирев Петров от гр.Каблешково,; Вълка Демирева Чернева от гр.Поморие;Паунка Кирова Стоянова ; Събина Николова Златинова и Киро Николов Стоянов съсобственици на ПИ 18469.36.21; Атанас Стоянов Тянков от гр.Малко Търново и Веселина Стоянова Донданова от гр.Бургас съсобственици на ПИ 18469.37.22;Димка Димитрова Калоянова от гр.Несебър собственик на ХИ 18469.37.23; заинтересовани лица, че със заповед N220/13.06.2011г. е одобрен подробен устройствен план/план за застрояване за имоти пл.N 18469.36.95 и 18469.36.96 в землището на с.Гюльовца, м.”Хаджи дере”, /Съседен на Ваш имот/ касаещ преотреждане на земеделски имот за незамеделски нужди.
С плана за застрояване имота се отрежда за “Складове за съхранение на селскостопанска техника ”-устройствена зона “Пп”, при устройствени показатели:Кпл.=40-80%, Кинт.=1.00-2.50 максимална височина Н=10.00м. и минимално озеленена площ 20-40%.
Заповедта и проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано 14 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-3297/13.06.2011г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ,Община Несебър съобщава на Любомир Лечев Лечев от гр.Поморие, кв.”Свобода”бл.19,вх.2,ет.2 собственик на ПИ 18469.36.54; Марин Стоянов Лефтеров собственик на ПИ 18469.36.60 и Ралица Иванова Иванова от гр.София, ул.”Белите брези” N6 собственик на ПИ 18469.35.92 заинтересовани лица, че със заповед N222/13.06.2011г. е одобрен подробен устройствен план/план за застрояване за имоти пл.N 18469.36.76 и 18469.36.53 в землището на с.Гюльовца, м.”Корията”, /Съседен на Ваш имот/ касаещ преотреждане на земеделски имот за незамеделски нужди.
С плана за застрояване имота се отрежда за “Складове за съхранение на селскостопанска техника ”-устройствена зона “Пп”, при устройствени показатели:Кпл.=40-80%, Кинт.=1.00-2.50 максимална височина Н=10.00м. и минимално озеленена площ 20-40%.
Заповедта и проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде обжалвана чрез община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14 дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувано 14 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews