Архив обяви община Несебър

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Несебър, уведомява своите граждани, че на 08.11.2013г. от 10.30 – 12.30 часа в сградата на общината ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу, които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права. Оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо. Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. За постигането на тази не лека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.
Публикувано 04 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е
По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ


С решение № 613 от протокол № 18 / 15.10.2013 год. на Общински съвет -Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА ,разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас" и ЕП „ Септемврийче " от ПИ 11538.1.3 и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на м-т „Юрта", землище гр.Свети Влас", през ПИ 11538.1.96 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 11538.1.98 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

..........................
Публикувано 28 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение за:”Изграждане на водопровод за ПИ 39164.26.136 местност „Сокбунар”, с.Кошарица и Изграждане на две жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 026066 местност „Сокбунар”, с.Кошарица.

0554/293-42 за контакт.

Публикувано 25 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за изграждане на Две еднофамилни жилищни сгради №2 и №4 в ПИ 39164.15.459 местност „Сулуджана”, землище с.Кошарица.

0554/293-42 за контакт.

Публикувано 25 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews