Архив обяви община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА НЕСЕБЪР уведомява, че е изготвен проект за изменение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:
„Чл.54 (1) Лицата, ползващи домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 40 % от личния доход на лицето, но не повече от реалната издръжка на едно лице.
(2) Реалната издръжка включва разходите за храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната в рамките на населеното място, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност. ..
Публикувано 04 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава че със заповед N248/01.07.2011 год. на кмета на община Несебър е одобрено изменение на подробния устройствен план- ПРЗ, касаещ провеждане на източната регулационна граница на УПИ VI-35 с идентификатор по КК 18469.501.327 в кв.35 по плана на с.Гюльовца и вътрешните регулационни граници между УПИ VI-350 и УПИ XII-347, УПИ XI-347 и УПИ VIII-346 и УПИ IX-345 по имотни границипо одобрена КК на с.Гюльовца, както и разделяне на УПИ VI-350 на новообразувани УПИ VI-350 с площ 2022.5 кв.м. УПИ XVI-350 с площ 1522.5. От останалата част на имота се обособява УПИ XVII-общ. на площ 395 кв.м. с отреждане за „Жилищно строителство” устройствена зона “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=45%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 40%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението. 0554/293-42 за контакт.
Публикувано 01 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава че със заповед N246/01.07.2011 год. на кмета на община Несебър е одобрено изменение на подробния устройствен план- ПР на УПИ III -59 с идентификатор по КК 02703.501.59 и УПИ VI-59 с идентификатор по КК 02703.501.312 находящи се в кв.14 по плана на с.Баня,които план касае придаване на част от УПИ III-59 на площ по регулационен план 1188 кв.м. и площ по одобрена КК 1180 кв.м. към УПИ VI-59 на площ 500 кв.м. следствие на което УПИ III-59 става на площ от 628 кв.м. а УПИ VI-59 става на площ 1060 кв.м.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението. 0554/293-42 за контакт.
Публикувано 01 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.128, ал.5 във връзка с чл.121, ал.1 от ЗУТ уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на ПУП-парцеларни планове за имоти описани по-долу, находящи се в землище с.Равда.
1.Довеждащи пътни връзки за претоварна станция за неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, м.”Мерата”, землище с.Равда.
2.Трасе-кабел 20 кV за захранване на нов БКТП за претоварна станция за битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, м.”Мерата”, землище с.Равда.
Срещата ще се проведе на 20.07.2011 г. от 10.30 часа в сградата на община Несебър.
Парцеларните планове са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в община Несебър.
Писмени становища могат да се предоставят в община Несебър или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя
Гинка Токмакчиева- тел. 0554 29331
Публикувано 23 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за допълнение на НАРЕДБА N11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър със следното съдържание:
Чл.155 (1) Се допълва така:
„чл. 155, ал. 1 За автогарово обслужване, включващо преминаване, престой и заверка на пътен лист при всяко тръгване на автобусите, ежедневно се заплаща цена на услуга без ДДС в размер, както следва:
Т. 1: За автогара „Слънчев Бряг:
- за превози по Републиканската транспортна схема – 13,00 лв. за всеки курс;
- за превози по Областната транспортна схема – 4,00 лв. за всеки курс;
- за превози по Общинската транспортна схема – 2.00 лв. за всеки курс.

Допълнението се прави за по – голяма яснота при заплащане на таксите и предотвратяване на спорове при тълкуване на разпоредбите.
В 14 дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения по проекта.
Публикувано 21 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews