Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-3935 от 19.07.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ IV-285 и УПИ X-285 в кв.2 по плана на гр.Несебър, предвиждащ двуетажна пристройка от северната страна на съществуващата сграда в УПИ IV-285 до уличната регулационна линия към ул.”Крайбрежна”, с едноетажна част към УПИ III-283, допираща се до съществуващата плътна ограда, при намалени отстояния от съседните УПИ, като се предвижда задигане кота стреха от 15,28м. на 16,10м., кота корниз на 16,45м. и кота било от 18,20м. на 18,50м. За УПИ X-285 се предвижда нова двуетажна сграда, разположена свързано с УПИ IV-285 съгласно чл.21, ал.3 от ЗУТ, като новата застройка се предвижда на намалено отстояние от съседните УПИ. Предвижда задигане кота стреха от на 16,10м., кота корниз на 16,45м. и кота било на 18,75м. Височините в проекта за изменение на ПУП са отразени в абсолютни коти.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават до Община Несебър, в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 20 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-3915 от 18.07.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед N214/13.06.2011г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51500.77.6 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор 51500.77.6 на площ от 4068кв.м. с отреждане за “Курортни сгради” – устройствена зона „Ок”, при устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, максимална височина Н=15,00м. и Позеленяване=50% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповедта и проекта за ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 19 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” N2, тел.0556/ 3 22 57

СЪОБЩЕНИЕ
Техническа служба при Кметство Обзор , съобщава че на основание Решение N806 от протокол N22/09.11.2009г. на Общински съвет Несебър е представен ПУП - План за регулация в условията на чл.16, ал.1 във връзка с чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ в обхват: жилищна зона „Южен плаж”, землището на гр.Обзор, община Несебър , включваща местности „Каик ада” , „Мешилика” , Ефрем чешма” и „Кочалан”.
Общественото обсъждане ще се проведе на 21.07.2011г. /четвъртък/ от 10.00ч. в многофункционалната зала на гр. Обзор.
Публикувано 18 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Инвестиционно предложение: „Почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на р. Хаджийска, Община Несебър” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица, че със Становище с изх. N3030/20.05.2011г., Директорът на РИОСВ – Бургас е постановил, че инвестиционно предложение „Почистване на речното корито и изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения на р. Хаджийска, Община Несебър” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР попада в обхвата на Приложение N2, т.1, буква „з” и подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда.
Публикувано 13 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК N 019/ 07.07.2011г.

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Несебър, Отдел ”Местни данъци и такси”, при ИВАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ,
в ОТДЕЛ “МДТ”, ОФИС N3, от 8.30 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларации N019/14.06.2011г. и покана N 019/14.06.2011г. за доброволно изпълнение на Акт на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
(П) (И.ЗАХАРИЕВ)
Дата на поставяне на съобщението: 07. 07 . 2011г.
Дата на публикуване в Интернет: 07. 07 . 2011г.
Дата на сваляне на съобщението: 20.07. 2011г.
Отпечатано в 3(три) екземпляра:
Екз.N1 за Отдел “МДТ” при Община Несебър;
Екз.N2 за Място за връчване на съобщения;
Екз.N3 за Връзки с обществеността при Община Несебър – връчено 07.07.2011г.
Публикувано 06 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews