Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

ДО
ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ПАРТИИ, КОИТО ИМАТ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

П О К А Н А


За провеждане на консултации за съставяне на ОИК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства на 23.10.2011 г.

На основание чл.30, ал.2 от Изборния Кодекс, p5, т.3 от Допълните разпоредби на ИК и съобразно указанията, дадени в Решение N30/18.07.2011г. на ЦИК, Ви каня на 08.08.2011 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” N10 за провеждане на консултации за определяне състава и броя на членовете на Общинската избирателна комисия.
Съгласно чл.30, ал.2, т.1, 2 и 3 и чл.16, ал.2 от Изборния кодекс, и Решение N30/18.07.2011г. на ЦИК, моля подгответе и носете със себе си следните документи:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;
в) пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, http://www.cik.bg/docs/1311069235.doc
Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ЦИК.

На основание т.4 от Решение N 30/18.07.2011г. на ЦИК http://www.cik.bg/?resh=236/, настоящата покана да се публикува на интернет страницата на Община Несебър, както и на таблото за обявления на Общината.

С уважение:

За Кмет на Община Несебър съгл.Заповед N1227/19.07.2011г
ИВАН ГУРГОВ



Изтегли оригинален файл оттук!


























.
Публикувано 02 Aug 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-4158/02.08.2011 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XVII-457 в кв.22 А /61056.502.411/ по плана на с.Равда .
Проектът за застрояване касае промяна отреждането на УПИ XVII-457 в кв.22 А /61056.502.411/ от за „Жилищно строителство”-устройствена зона „Жм” на за „Курортно строителство”-устройствена зона „Ок” и установяване на устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=13.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 02 Aug 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-3936 от 19.07.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед N215/13.06.2011г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51500.73.31 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Несебърска мера”, касаещ отреждане на имот с идентификатор 51500.73.31 на площ от 49870кв.м. за “База на благоустройство и комунално стопанство” – устройствена зона „Пп”, при устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,50, максимална височина Н=15,00м. и Позеленяване=50% съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповедта и проекта за ПУП-ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщението.тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 20 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-3942 от 15.07.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с с чл.130 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед N214/13.06.2011г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за “изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I-общ. в кв.90 по плана на гр.Несебър, касаещ обособяване от УПИ I-общ. „За озеленяване, КОО и гаражи” на новообразуван УПИ I-общ. на площ от 1129кв.м. с отреждане „За озеленяване и гаражи” и новообразуван УПИ II-общ. на площ от 184кв.м. с отреждане „За КОО”, като с плана за застрояване на двата новообразувани УПИ се запазва съществуващото едноетажно застрояване и устройствени показатели”, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповедта и проекта за ПУП-ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщението.тел. за справка 0554/29332 М. Караджова
Публикувано 20 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N94-00-3941 от 19.07.2011г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за “Изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ IV-788 в кв.56 по плана на гр.Несебър, касаещ промяна устройствената зона на УПИ IV-788 в кв.56 с идентификатор 51500.502.420 от „Жм” на „Жс”, при установяване на устройствените показатели както следва: Кплътност=70%, Кинтензивност=2,00 максимална височина на застрояване Н=10,00м. и минимално озеленена площ от 30%, при запазване на свързано едноетажно застрояване с УПИ ²²²-788, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица. Искания, възражения и предложения по проекта се подават до Община Несебър, в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение. тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 20 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews