Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ N 53822.16.57, местност „Айкъна”, Довеждащ канализационен колектор, минаващ през ПИ N 53822.16.92 – полски път, Канална помпена станция в ПИ N 53822.16.145, местност „До селото”, землище на с. Оризаре, община Несебър и Отвеждащ канализационен колектор на с. Оризаре” с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани лица, че с РЕШЕНИЕ N БС-43-ПР/13.06.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ N 53822.16.57, местност „Айкъна”, Довеждащ канализационен колектор, минаващ през ПИ N 53822.16.92 – полски път, Канална помпена станция в ПИ N 53822.16.145, местност „До селото”, землище на с. Оризаре, община Несебър и Отвеждащ канализационен колектор на с. Оризаре” е преценено да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/, тъй като няма вероятност същото да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
Публикувано 02 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че относно забавянето при изграждането на улиците в ж.к.”Черно море” съществуват обективни причини, изразяващи се в следното:

При извършване на изкопните работи се установиха подземни комуникации – ел. кабели, слаботокови комуникации, водопроводни отклонения, които не са положени на дълбочина, съответстваща на нормативните изисквания и попадат в конструкцията на пътното платно. Част от уличния водопровод не е положен на дълбочина съгласно проектните и нормативни изисквания и също попада в конструкцията на пътя. Установи се наличието на тласкател за мръсна вода, отвеждащ отпадните води на гр. Несебър, попадащ над нивото на улиците, през които преминава, което налага нуждата от изработване на проект за решаването на този проблем. Някои от сградите, изпълнени след изготвянето на проекта за улиците в ж.к.”Черно море”, остават на по-ниско от тяхното ниво. Всичко това налага допълнителни проектантски решения, което от своя страна води до забавяне завършването на обекта.

Освен това ВиК дружеството прокарва сградни отклонения за бъдещо водоснабдяване на незастроените парцели, за да се избегне последващо разрушаване на асвалтовата настилка на улиците, което от своя страна също води до забавяне на строителния процес.
Публикувано 01 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР - З А П О В Е Д N 1368
гр.Несебър, 18.08.2011 г.

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.

На основание чл.71, ал.2 и 3 от Изборния кодекс и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА,

О П Р Е Д Е Л Я М :
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г., съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.
Публикувано 19 Aug 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.N92-00-4343 от 12.08.2011г.

С настоящото отдел „УТ” при Община Несебър съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед N277/04.08.2011г. на кмета на Община Несебър е отменена Заповед N213/13.06.2011г., с която е одобрен проект за “изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I-общ. в кв.90 по плана на гр.Несебър”.
Заповедта се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10 ет.3 ст.N32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувано 13 Aug 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.N 94-00-4193/03.08.2011 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатор 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4 по кадастрална карта на с.Равда .
Проектът касае план за регулация и застрояване на имоти с идентификатори 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4 по кадастрална карта на с.Равда, образувани от НПИ N482 по КВС на с.Равда. За НПИ N482 е бил изготвен, процедиран и одобрен със заповед N63/07.11.1997 год. ПУП-ПРЗ, същата е прогласена за нищожна.С настоящия проект регулационните граници се провеждат по имотните граници на имоти с идентификатори 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4, като номерацията на новопредвидените УПИ следва тези по отменения план. От имот 61056.501.1 се обособява УПИ I-1 в кв.60 с площ 479 кв.м, от имот 61056.501.2 се обособява УПИ XIV-2 с площ 452 кв.м, от имот 61056.501.3 се обособява УПИ XIII-3 с площ 458 кв.м, от имот 61056.501.4 се обособява УПИ II-4 с площ 470 кв.м.
Публикувано 05 Aug 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews