Архив обяви община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
З А П О В Е Д N1584
Гр.Несебър 19.09.2011г.

На основание чл.44 ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.128, чл.134, ал.З и чл.298 от Изборния кодекс и
Решение N37/28.07.2011г. на ЦИК

ЗАПОВЯДВАМ:
1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни
материали от партии, коалиции от партии и инициативни
комитети. /Приложение N1 неразделна част от настоящата
заповед/
Публикувано 22 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-4965/20.09.2011 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед N315 от 19.09.2011 год. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XVII-457 в кв.22 А /61056.502.411/ по плана на с.Равда .
Проектът за застрояване касае промяна отреждането на УПИ XVII-457 в кв.22 А /61056.502.411/ от за „Жилищно строителство”-устройствена зона „Жм” на за „Курортно строителство”-устройствена зона „Ок” и установяване на устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.50, максимална височина Н=13.00 м и минимално озеленена площ от 50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”10 ет.3 ст.36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331
Публикувано 20 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър уведомява избирателите в общината, че при гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства на 23.10.2011 г., ще удостоверяват самоличността си с валиден документ за самоличност.

ГД „ГРАО” осигурява достъп до избирателните списъци:
• През Интернет на адрес: www.grao.bg/elections/;
• Чрез sms кратък номер 14726 – за всички мобилни оператори. Цената на sms е 0,25 стотинки без ДДС. В текста на sms се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща два sms с номера и адреса на избирателната секция - за двата вида избор;
• Чрез безплатен телефон за цялата страна 0800 1 4726.
Публикувано 19 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.N92-00-4907/17.09.2011г.
На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите , че на
основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен ПУП- парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за: „Външно ел.захранване на жилищен комплекс за сезонно обитаване” в ПИ 39164.15.98 в землището на с.Кошарица, м.”Сулуджана”,община Несебър за процедиране и одобряване. Според заявеното намерение трасето на кабела 20 кV започва от съществуващи кабели разположени в ПИ 39164.15.88 –местен път, минава през ПИ 39164.15.56-общинска собственост, пресича ПИ 39164.15.62-полски път и достига до ПИ 39164.15.98.Трасето на кабела е с дължина 300 м.л. и сервитут по 2 м. от двете страни на кабела. Засегнати имоти от сервитута са: ПИ 39164.15.489 ; ПИ 39164.15.61 и 39164.15.67.
Проекта е изложен в сградата на общинската администрация ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Публикувано 17 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр.Несебър,ул.”Еделвайс” N10, отд.”Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29364, факс 0554 / 29364

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на обществена поръчка, открит конкурс по НВМОП, с предмет: : „Реализиране на мерки за подобряване енергийната ефективност на:
Обособена позиция N1 ОДЗ „Обзорче”-гр. Обзор
Обособена позиция N2 ЦДГ с. Оризаре
Обособена позиция N3 ЦДГ с. Кошарица
Обособена позиция N4 ОДЗ „Калина Малина”-гр. Несебър
Обособена позиция N5 ПГ по туризъм „Иван Вазов”-к.к. Сл. Бряг”
Публикувано 09 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews