Архив обяви община Несебър

Съобщение:

Община Несебър уведомява жителите си, че до 17.10.2011г. временно се преустановява плащането на дърва по подадени заявления на граждани до настоящия момент.
Процедурата се налага във връзка с процеси, необходими за нормалното функциониране на работата на общинската администрация, по належаща счетоводна дейност на предприятие „Общински гори, селско и горско стопанство”, както и във връзка със стартирали процедури по приемане във временен склад на добиващи се в момента дърва за огрев на територията на Общински гори.
Създадената организация за плащането на дървата за огрев ще продължи на 18.10.2011г.


.
Публикувано 07 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ:

Община Несебър уведомява жителите на град Несебър, че заявленията за закупуване на дърва от ОГФ(Общински горски фонд)се подават на гиише N 1 в административен офис 1 на Община Несебър.
Заплащането на дърва от ОГФ може да се извърши всеки делничен ден във времето от 13 до 15 часа в Управление "Общински гори,селско и горско стопанство", намиращо се на адрес: гр. Несебър, ул. "Хан Крум" N 24(над Централна поща).
.
Публикувано 05 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-5138/03.10.2011 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатор 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4 по кадастрална карта на с.Равда .
Проектът касае план за регулация и застрояване на имоти пл.N486 и N561 по КВС на с.Равда. За НПИ N486 и N561 е бил изготвен, процедиран и одобрен със Заповед N63/07.11.1997г. ПУП-ПРЗ, същата е прогласена за нищожна. С настоящия проект регулационните граници се провеждат по имотните граници на имоти с идентификатори 61056.501.547, 61056.501.17, 61056.501.582, 61056.501.583, 61056.801.854, 61056.501.585, 61056.501.25, 61056.501.24, 61056.501.26, 61056.501.27, 61056.501.28 и 61056.501.29, като номерацията на новопредвидените УПИ следва тази по отменения план.
Публикувано 04 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-5016/26.09.2011 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед N312 от 19.09.2011 год. е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ I-1, УПИ XIV-2, УПИ XIII-3, УПИ II-4 в кв.60 по плана на с.Равда .
Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване за имоти с идентификатори 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4 по кадастралната карта на с.Равда, с който план от имот 61056.501.501.1 се обособява УПИ I-1 с площ 479кв.м., от имот 61056.501.2 се обособява УПИ XIV-2 с площ 452кв.м., от имот 61056.501.3 се обособява УПИ XIII-3 с площ 458кв.м., от имот 61056.501.4 се обособява УПИ II-4 с площ 470кв.м. в кв.60. С плана за застрояване за новообразуваните УПИ се въвежда устройствена зона „Жс” и се установяват устройствени показатели : Кплътност=45%, Кинтензивност=1,40, максимална височина Н=10,00м. и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици в съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Публикувано 27 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00-4193/03.08.2011 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатор 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4 по кадастрална карта на с.Равда .
Проектът касае план за регулация и застрояване на имоти с идентификатори 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4 по кадастрална карта на с.Равда, образувани от НПИ N482 по КВС на с.Равда. За НПИ N482 е бил изготвен, процедиран и одобрен със заповед N63/07.11.1997 год. ПУП-ПРЗ, същата е прогласена за нищожна.С настоящия проект регулационните граници се провеждат по имотните граници на имоти с идентификатори 61056.501.1, 61056.501.2, 61056.501.3 и 61056.501.4, като номерацията на новопредвидените УПИ следва тези по отменения план.
Публикувано 26 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 следваща>>

Content Management Powered by CuteNews